Internal Services | Check Mail | नेपाली | English
Latest News

Notices


संलग्न समपूरक तथा विशेष अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ मा उल्लेख भए अनुसारको आयोजना / कार्यक्रम तोकिएको ढाँचामा २०७५ मंसिर मसान्त सम्म नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव गरी पठाउन सबै प्रदेश तथा स्थानिय तहहरुलाई नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालय अनुरोध गर्दछ ।​
Additional Documents
Title Format Size Download
विशेष अनुदान सम्वन्धि कार्यविधि २०७५ ,२०७५।०७।२९ मा म_ं प बाट स्वीकृत pdf 0.59 MB Download
समपूरक अनुदान सम्वन्धि कार्यविधि २०७५ २०७५।०७।२९ मा म_ं प_ बाट स्वीकृत pdf 0.59 MB Download