Check Mail | नेपाली | English
Latest News

Budget Details: Red book (Nepali)

आर्थिक वर्ष २०७१।७२
को
व्यय अनुमानको विवरण
(खर्च शीर्षकगत र स्रोतगत समेत)
 
 
 
 
 
 
नेपाल सरकार
अर्थ मन्त्रालय
नेपाल
२०७१

: Red Book 2071-72.pdf