Check Mail | नेपाली | English

Documents

Categories: Title: Year:
S.No Date Title
1 2017-2018 अर्थ मन्त्रालय विविध शिर्षकबाट भएको निकासा तथा रकमान्तर विवरण (२०७४ फागुन महिना) [Nepali version]
2 2017-2018 March 19
3 2017-2018 अर्थ मन्त्रालय विविध शिर्षकबाट भएको निकासा तथा रकमान्तर विवरण (२०७४ माघ महिना) [Nepali version]
4 2017-2018 प्रदेश सञ्चितकोष संचालन कार्यविधि मस्यौदा २०७४ ।१२।०१ मा स्वीकृत
5 2017-2018 March 15
6 2017-2018 आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन​​
7 2017-2018 National Natural Resources and Fiscal Commission Act, 2074 (2017) English Version
8 2017-2018 Intergovernmental Fiscal Arrangement Act, 2074 (2017) English Version
9 2017-2018 प्रेस विज्ञप्ति २०७४/११/१८
10 2017-2018 Climate Change Financing Framework
11 2017-2018 सूचनाको हक सम्बन्धी सार्वजनिक विवरण २०७४ कात्तिक-पौष
12 2017-2018 प्रेस विज्ञप्ति २०७४/११/०९
13 2017-2018 Newsletter OCT - DEC 2017
14 2017-2018 प्रदेशको कर तथा गैरकर सम्बन्धी नमूना ऐनको मस्यौदा २०७४।१०।१७ मा स्वीकृत
15 2017-2018 प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐन को नमूना मस्यौदा २०७४।१०।९ मा स्वीकृत
16 2017-2018 अर्थ मन्त्रालय विविध शिर्षकबाट भएको निकासा तथा रकमान्तर विवरण (२०७४ पुस महिना) [Nepali version]
17 2017-2018 राजस्व र व्ययको अनुमानित विवरण पठाउने सम्बन्धमा
18 2017-2018 IECCD Work Allocation
19 2017-2018 स्थानीय तहको कर तथा गैरकर राजस्व सम्बन्धी कानूनको नमूना -२०७४।९।२८ मा स्वीकृत
20 2017-2018 अर्थ मन्त्रालय विविध शिर्षकबाट भएको निकासा तथा रकमान्तर विवरण (२०७४ मंसिर महिना) [Nepali version]