Check Mail | नेपाली | English
Latest News

Documents

Categories: Title: Year:
S.No Date Title
1 2016-2017 आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को बजेट कार्यान्वयन सम्बन्धी मार्गदर्शन [Nepali version]
2 2017-2018 राजस्व परामर्श समितिको प्रतिवेदन २०७४ [Nepali version]
3 2017-2018 माननीय उपप्रधान तथा अथर्मन्त्री कृष्णबहादुर महराको कायर्कालमा अर्थ मन्त्रालयबाट सम्पादित कार्य र उपलिब्धहरूको संक्षिप्त झलक [Nepali version]
4 2017-2018 Budget Speech of Fiscal Year 2017/18
5 2017-2018 आर्थिक विधेयक २०७४ [Nepali version]
6 2017-2018 अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण (प्रदेश र स्थानीय तह) आर्थिक वर्ष २०७४/७५ [Nepali version]
7 2017-2018 व्यय अनुमानको विवरण खर्च र्शीषकर्गत र स्रोतगत समेत आर्थिक वर्ष २०७४/७५ [Nepali version]
8 2017-2018 Budget Speech of Fiscal Year 2017/18
9 2016-2017 आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को मन्त्रालयगत प्रगति विवरण [Nepali version]
10 2016-2017 सार्वजनिक संस्थानहरुको वार्षिक स्थिति समीक्षा - २०७४ [Nepali version]
11 2016-2017 आर्थिक सर्वेक्षण - आर्थिक वर्ष २०७३/७४ [Nepali version]
12 2016-2017 IECCD Newsletter Volume 5, Issue 3
13 2017-2018 Statement of Technical and other assistance FY 2017-18
14 2016-2017 अर्थ मन्त्रालय विविध शिर्षकबाट भएको निकासा तथा रकमान्तर विवरण (२०७३ चैत्र महिना) [Nepali version]
15 2016-2017 अर्थ मन्त्रालय विविध शिर्षकबाट भएको निकासा तथा रकमान्तर विवरण (२०७३ फाल्गुन महिना) [Nepali version]
16 2016-2017 अर्थ मन्त्रालय विविध शिर्षकबाट भएको निकासा तथा रकमान्तर विवरण (२०७३ माघ महिना) [Nepali version]
17 2016-2017 अर्थ मन्त्रालय विविध शिर्षकबाट भएको निकासा तथा रकमान्तर विवरण (२०७३ पौष महिना) [Nepali version]
18 2016-2017 Commitment from July 16, 2016
19 2015-2016 Commitment FY 2015/2016
20 2015-2016 Commitment Against Post Disaster Reconstructuon