Check Mail | नेपाली | English

Documents

Categories: Title: Year:
S.No Date Title
1 2016-2017 IECCD Newsletter Volume 5, Issue 3
2 2017-2018 Statement of Technical and other assistance FY 2017-18
3 2016-2017 अर्थ मन्त्रालय विविध शिर्षकबाट भएको निकासा तथा रकमान्तर विवरण (२०७३ चैत्र महिना) [Nepali version]
4 2016-2017 अर्थ मन्त्रालय विविध शिर्षकबाट भएको निकासा तथा रकमान्तर विवरण (२०७३ फाल्गुन महिना) [Nepali version]
5 2016-2017 अर्थ मन्त्रालय विविध शिर्षकबाट भएको निकासा तथा रकमान्तर विवरण (२०७३ माघ महिना) [Nepali version]
6 2016-2017 अर्थ मन्त्रालय विविध शिर्षकबाट भएको निकासा तथा रकमान्तर विवरण (२०७३ पौष महिना) [Nepali version]
7 2016-2017 Commitment from July 16, 2016
8 2015-2016 Commitment FY 2015/2016
9 2015-2016 Commitment Against Post Disaster Reconstructuon
10 2016-2017 सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) बमोजिम प्रस्तुत गरिएको अर्थ मन्त्रालयसंग सम्बन्धित सार्वजनिक विवरण [Nepali version]
11 2016-2017 Development Cooperation Report [FY 2015/16]
12 2016-2017 IECCD Newsletter Vol. 5 Issue 2
13 2016-2017 Budget Formulation referent, 2073 (Seventh edition) [Nepali version]
14 2016-2017 कार्य सञ्चालन निर्देशिका, २०७३ (छैटौं संस्करण) [Nepali version]
15 2016-2017 Standard Operating Procedures
16 2016-2017 बजेटको मध्यावधि समिक्षा प्रतिवेदन, आ.व. २०७३/७४ [Nepali version]
17 2016-2017 वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति (२०७३/७४ - २०७७/७८) [Nepali version]
18 2016-2017 IECCD Newsletter Vol. 5 Issue 1
19 2016-2017 समृद्ध नेपालको लागि दिगो आर्थिक विकासको तत्कालिन कार्यान्वयन कार्ययोजना २०७३ [Nepali version]
20 2016-2017 अर्थ मन्त्रालय विविध शीर्षकबाट भएको निकासा तथा रकमान्तर विवरण (२०७३ मंसिर महिना) [Nepali version]