Check Mail | नेपाली | English

Documents

Categories: Title: Year:
S.No Date Title
1 2017-2018 प्रेस विज्ञप्ति २०७४/११/०९
2 2017-2018 Newsletter OCT - DEC 2017
3 2017-2018 प्रदेशको कर तथा गैरकर सम्बन्धी नमूना ऐनको मस्यौदा २०७४।१०।१७ मा स्वीकृत
4 2017-2018 प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐन को नमूना मस्यौदा २०७४।१०।९ मा स्वीकृत
5 2017-2018 अर्थ मन्त्रालय विविध शिर्षकबाट भएको निकासा तथा रकमान्तर विवरण (२०७४ पुस महिना) [Nepali version]
6 2017-2018 राजस्व र व्ययको अनुमानित विवरण पठाउने सम्बन्धमा
7 2017-2018 IECCD Work Allocation
8 2017-2018 स्थानीय तहको कर तथा गैरकर राजस्व सम्बन्धी कानूनको नमूना -२०७४।९।२८ मा स्वीकृत
9 2017-2018 अर्थ मन्त्रालय विविध शिर्षकबाट भएको निकासा तथा रकमान्तर विवरण (२०७४ मंसिर महिना) [Nepali version]
10 A study on Foreign Aid Mobilization in Federal Nepal
11 2017-2018 Development Finance Assessment for Nepal
12 2016-2017 Development Cooperation Report, FY 2016-17
13 2017-2018 MDAC को प्रेस विज्ञप्ति २०७४/०९/१२
14 2017-2018 स्थानिय तह बजेट तर्जुमा तथा सम्पति हस्तान्तरण निर्देशिका, २०७४
15 2017-2018 गाउँ_नगरपालिकाको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको कानून, २०७४
16 2017-2018 अर्थ मन्त्रालयसंग सम्वन्धित सार्वजनिक विवरण सूचनाको हक सम्वन्धी ऐन, 2064 को दफा 5(3) को प्रयोजनार्थ (2074 श्रावण 1 देखि 2074 आश्विन मसान्तसम्मको) [Nepali version]
17 2017-2018 November 27
18 2016-2017 अर्थ मन्त्रालय विविध शिर्षकबाट भएको निकासा तथा रकमान्तर विवरण (२०७४ कार्तिक महिना) [Nepali version]
19 2017-2018 एकीकृत अार्थिक संकेत तथा वर्गीकण र व्याख्या, २०७४
20 2017-2018 अर्थ मन्त्रालय विविध शिर्षकबाट भएको निकासा तथा रकमान्तर विवरण (२०७४ असोज महिना) [Nepali version]