Check Mail | नेपाली | English

Documents

Categories: Title: Year:
S.No Date Title
1 A study on Foreign Aid Mobilization in Federal Nepal
2 Development Finance Assessment for Nepal
3 2016-2017 Development Cooperation Report, FY 2016-17
4 2017-2018 MDAC को प्रेस विज्ञप्ति २०७४/०९/१२
5 2017-2018 स्थानिय तह बजेट तर्जुमा तथा सम्पति हस्तान्तरण निर्देशिका, २०७४
6 2017-2018 गाउँ_नगरपालिकाको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको कानून, २०७४
7 2017-2018 अर्थ मन्त्रालयसंग सम्वन्धित सार्वजनिक विवरण सूचनाको हक सम्वन्धी ऐन, 2064 को दफा 5(3) को प्रयोजनार्थ (2074 श्रावण 1 देखि 2074 आश्विन मसान्तसम्मको) [Nepali version]
8 2017-2018 November 27
9 2016-2017 अर्थ मन्त्रालय विविध शिर्षकबाट भएको निकासा तथा रकमान्तर विवरण (२०७४ कार्तिक महिना) [Nepali version]
10 2017-2018 एकीकृत अार्थिक संकेत तथा वर्गीकण र व्याख्या, २०७४
11 2017-2018 अर्थ मन्त्रालय विविध शिर्षकबाट भएको निकासा तथा रकमान्तर विवरण (२०७४ असोज महिना) [Nepali version]
12 2017-2018 राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐन, २०७४
13 2017-2018 अन्तर-सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४
14 2017-2018 अर्थ सचिव डा. शान्तराज सुवेदीले सेवा निवृत्त हुंदाका वखत अर्थ मन्त्रालयलाई हस्तान्तरण गर्नु भएको संस्थागत संस्मरण [Nepali version]
15 Newsletter
JUL - SEP 2017
16 2016-2017 Statement delivered by Finance Secretary Dr. Shanta Raj Subedi at the Annual Meetings of the World Bank Group and IMF in Washington DC 13 October 2017
17 2017-2018 अर्थ मन्त्रालय विविध शिर्षकबाट भएको निकासा तथा रकमान्तर विवरण (२०७४ भदौ महिना) [Nepali version]
18 2017-2018 अर्थ मन्त्रालय विविध शिर्षकबाट भएको निकासा तथा रकमान्तर विवरण (२०७४ साउन महिना) [Nepali version]
19 2017-2018 IECCD Newsletter Vol. 5 Issue 4
20 2017-2018 September 10