Check Mail | नेपाली | English
Latest News

Documents

Categories: Title: Year:
S.No Date Title
1 2017-2018 अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण (प्रदेश र स्थानीय तह) आर्थिक वर्ष २०७४/७५ [Nepali version]
2 2017-2018 व्यय अनुमानको विवरण खर्च र्शीषकर्गत र स्रोतगत समेत आर्थिक वर्ष २०७४/७५ [Nepali version]
3 2017-2018 Budget Speech of Fiscal Year 2017/18
4 2016-2017 आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को मन्त्रालयगत प्रगति विवरण [Nepali version]
5 2016-2017 सार्वजनिक संस्थानहरुको वार्षिक स्थिति समीक्षा - २०७४ [Nepali version]
6 2016-2017 आर्थिक सर्वेक्षण - आर्थिक वर्ष २०७३/७४ [Nepali version]
7 2016-2017 IECCD Newsletter Volume 5, Issue 3
8 2017-2018 Statement of Technical and other assistance FY 2017-18
9 2016-2017 अर्थ मन्त्रालय विविध शिर्षकबाट भएको निकासा तथा रकमान्तर विवरण (२०७३ चैत्र महिना) [Nepali version]
10 2016-2017 अर्थ मन्त्रालय विविध शिर्षकबाट भएको निकासा तथा रकमान्तर विवरण (२०७३ फाल्गुन महिना) [Nepali version]
11 2016-2017 अर्थ मन्त्रालय विविध शिर्षकबाट भएको निकासा तथा रकमान्तर विवरण (२०७३ माघ महिना) [Nepali version]
12 2016-2017 अर्थ मन्त्रालय विविध शिर्षकबाट भएको निकासा तथा रकमान्तर विवरण (२०७३ पौष महिना) [Nepali version]
13 2016-2017 Commitment from July 16, 2016
14 2015-2016 Commitment FY 2015/2016
15 2015-2016 Commitment Against Post Disaster Reconstructuon
16 2016-2017 सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) बमोजिम प्रस्तुत गरिएको अर्थ मन्त्रालयसंग सम्बन्धित सार्वजनिक विवरण [Nepali version]
17 2016-2017 Development Cooperation Report [FY 2015/16]
18 2016-2017 IECCD Newsletter Vol. 5 Issue 2
19 2016-2017 Budget Formulation referent, 2073 (Seventh edition) [Nepali version]
20 2016-2017 कार्य सञ्चालन निर्देशिका, २०७३ (छैटौं संस्करण) [Nepali version]