Check Mail | नेपाली | English

Documents

Categories: Title: Year:
S.No Date Title
1 2017-2018 सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) बमोजिम प्रस्तुत गरिएको अर्थ मन्त्रालयसंग सम्बन्धित सार्वजनिक विवरण, २०७४ साउन [Nepali version]
2 2017-2018 August 15
3 Newsletter
MAY - JUN 2017
4 2017-2018 मदिरा (दोस्रो संशोधन) नियमहरु, २०७४ [Nepali version]
5 2017-2018 राष्ट्र ऋण उठाउने अधिकारको व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक [Nepali version]
6 2017-2018 आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को सेवा र कार्यहरुको लागि संघीय सञ्चित कोषबाट केही रकम खर्च गर्ने र विनियोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक [Nepali version]
7 2017-2018 आ.ब. २०७४।७५ बजेट कार्यान्वयन कार्ययोजना सम्बन्धी छलफल कार्यक्रमको प्रस्तुति
8 2016-2017 Economic Survey FY2016-17
9 2017-2018 Budget Speech Karyayojana Format 2017-18
10 2017-2018 Monetary Policy (in Nepali) 2074-75 [Nepali version]
11 2017-2018 July 7
12 2017-2018 स्थानिय तहमा बजेट तर्जुमा, कार्यान्वयन, आर्थिक ब्यवस्थापन तथा सम्पत्ति हस्तान्तरण सम्बन्धी निर्देशिका, २०७४ [Nepali version]
13 2016-2017 आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को बजेट कार्यान्वयन सम्बन्धी मार्गदर्शन [Nepali version]
14 2017-2018 June 09
15 2017-2018 राजस्व परामर्श समितिको प्रतिवेदन २०७४ [Nepali version]
16 2017-2018 माननीय उपप्रधान तथा अथर्मन्त्री कृष्णबहादुर महराको कायर्कालमा अर्थ मन्त्रालयबाट सम्पादित कार्य र उपलिब्धहरूको संक्षिप्त झलक [Nepali version]
17 Budget Speech 2017-18 [English]
18 2017-2018 Budget Speech of Fiscal Year 2017/18
19 2017-2018 आर्थिक विधेयक २०७४ [Nepali version]
20 2017-2018 अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण (प्रदेश र स्थानीय तह) आर्थिक वर्ष २०७४/७५ [Nepali version]