Check Mail | नेपाली | English
Latest News

Documents

Categories: Title: Year:
S.No Date Title
1 2016-2017 Red Book Fiscal Year 2016-17
2 2016-2017 मूल्य अभिवृद्धि कर(अठारौं संशोधन)नियमावली, २०७३ [Nepali version]
3 2016-2017 भन्सार(सातौं संशोधन)नियमावली, २०७३ [Nepali version]
4 2016-2017 'निजी गुण्टा, झिटी भारी' सम्बन्धी [Nepali version]
5 2016-2017 आयकर(छैठौं संशोधन)नियमावली, २०७३ [Nepali version]
6 2016-2017 अन्तःशुल्क(सोह्रौं संशोधन)नियमावली, २०७३ [Nepali version]
7 2016-2017 सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) बमोजिम प्रस्तुत गरिएको अर्थ मन्त्रालयसंग सम्बन्धित सार्वजनिक विवरण, २०७३ श्रावण [Nepali version]
8 2016-2017 IECCD Newsletter Vol. 4 Issue 3
9 2016-2017 बिनियोजन ऐन २०७३/७४ [Nepali version]
10 2016-2017 सामयिक कर असुल ऐन,२०१२ अनुसार अर्थ मन्त्रालयको सूचना ( नेपला राजपत्र, जेठ १५ २०७३) [Nepali version]
11 2016-2017 New salary scale and grade According to Budget Speech, FY 2073-74 [Nepali version]
12 2015-2016 अर्थ मन्त्रालय विविध शीर्षकबाट भएको निकासा तथा रकमान्तर विवरण (२०७३ असार महिना) [Nepali version]
13 2016-2017 अर्थ मन्त्रालय विविध शीर्षकबाट भएको निकासा तथा रकमान्तर विवरण (२०७३ जेष्ठ महिना) [Nepali version]
14 2016-2017 Budget Speech of Fiscal Year 2016/17
15 2016-2017 राजस्व परामर्श समितिको प्रतिवेदन २०७३ [Nepali version]
16 2016-2017 आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को व्यय अनुमानको विवरण (खर्च शीर्षकगत र स्रोतगत समेत) [Nepali version]
17 2016-2017 Statement of Technical and other assistance FY 2016-17
18 2016-2017 आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को बजेट वक्तव्य
19 2015-2016 Economic Survey 2072-73 Nepali [Nepali version]
20 2015-2016 सार्वजनिक संस्थानहरुको वार्षिक स्थिति समीक्षा - २०७३ [Nepali version]