Check Mail | नेपाली | English

Documents

Categories: Title: Year:
S.No Date Title
1 2017-2018 राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐन, २०७४
2 2017-2018 अन्तर-सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४
3 2017-2018 अर्थ सचिव डा. शान्तराज सुवेदीले सेवा निवृत्त हुंदाका वखत अर्थ मन्त्रालयलाई हस्तान्तरण गर्नु भएको संस्थागत संस्मरण [Nepali version]
4 Newsletter
JUL - SEP 2017
5 2016-2017 Statement delivered by Finance Secretary Dr. Shanta Raj Subedi at the Annual Meetings of the World Bank Group and IMF in Washington DC 13 October 2017
6 2017-2018 अर्थ मन्त्रालय विविध शिर्षकबाट भएको निकासा तथा रकमान्तर विवरण (२०७४ भदौ महिना) [Nepali version]
7 2017-2018 अर्थ मन्त्रालय विविध शिर्षकबाट भएको निकासा तथा रकमान्तर विवरण (२०७४ साउन महिना) [Nepali version]
8 2017-2018 IECCD Newsletter Vol. 5 Issue 4
9 2017-2018 September 10
10 2017-2018 सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) बमोजिम प्रस्तुत गरिएको अर्थ मन्त्रालयसंग सम्बन्धित सार्वजनिक विवरण, २०७४ साउन [Nepali version]
11 2017-2018 August 15
12 Newsletter
MAY - JUN 2017
13 2017-2018 मदिरा (दोस्रो संशोधन) नियमहरु, २०७४ [Nepali version]
14 2017-2018 राष्ट्र ऋण उठाउने अधिकारको व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक [Nepali version]
15 2017-2018 आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को सेवा र कार्यहरुको लागि संघीय सञ्चित कोषबाट केही रकम खर्च गर्ने र विनियोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक [Nepali version]
16 2017-2018 आ.ब. २०७४।७५ बजेट कार्यान्वयन कार्ययोजना सम्बन्धी छलफल कार्यक्रमको प्रस्तुति
17 2016-2017 Economic Survey FY2016-17
18 2017-2018 Budget Speech Karyayojana Format 2017-18
19 2017-2018 Monetary Policy (in Nepali) 2074-75 [Nepali version]
20 2017-2018 July 7