Check Mail | नेपाली | English

Documents

Categories: Title: Year:
S.No Date Title
1 2016-2017 अर्थ मन्त्रालय विविध शिर्षकबाट भएको निकासा तथा रकमान्तर विवरण (२०७३ माघ महिना) [Nepali version]
2 2016-2017 अर्थ मन्त्रालय विविध शिर्षकबाट भएको निकासा तथा रकमान्तर विवरण (२०७३ पौष महिना) [Nepali version]
3 2016-2017 Commitment from July 16, 2016
4 2015-2016 Commitment FY 2015/2016
5 2015-2016 Commitment Against Post Disaster Reconstructuon
6 2016-2017 सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) बमोजिम प्रस्तुत गरिएको अर्थ मन्त्रालयसंग सम्बन्धित सार्वजनिक विवरण [Nepali version]
7 Development Cooperation Report
[FY 2015/16]
8 2016-2017 Development Cooperation Report [FY 2015/16]
9 2017-2018 April 11
10 2016-2017 IECCD Newsletter Vol. 5 Issue 2
11 2016-2017 Budget Formulation referent, 2073 (Seventh edition) [Nepali version]
12 2016-2017 कार्य सञ्चालन निर्देशिका, २०७३ (छैटौं संस्करण) [Nepali version]
13 Newsletter
JAN-FEB 2017
14 2017-2018 March 01
15 2016-2017 Standard Operating Procedures
16 2016-2017 बजेटको मध्यावधि समिक्षा प्रतिवेदन, आ.व. २०७३/७४ [Nepali version]
17 2017-2018 February 15
18 2016-2017 वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति (२०७३/७४ - २०७७/७८)
19 2016-2017 IECCD Newsletter Vol. 5 Issue 1
20 2017-2018 January 23