Check Mail | नेपाली | English
Latest News

Documents

Categories: Title: Year:
S.No Date Title
1 2014-2015 Public Expenditure and Financial Accountability (PEFA) Assessment report
2 2014-2015 अर्थ मन्त्रालय विविध शीर्षकबाट भएको निकासा तथा रकमान्तर विवरण (जेष्ठ महिना) [Nepali version]
3 2014-2015 राहत सामग्री सम्बन्धि सुचना [Nepali version]
4 2014-2015 राहत सामग्रीमा राजस्व छूट सम्वन्धी कार्यविधि, २०७२
5 2014-2015 जस्ता पातामा भन्सार छुट सम्बन्धी सुचना
6 2014-2015 Customs Cleared Relief Material List (2072-2-20)
7 2014-2015 Customs Cleared Relief Material List (2072-2-19)
8 2014-2015 Customs Cleared Relief Material List (2072-2-18)
9 2014-2015 Directives on Mobilizing aid through I/NGOs for Post-Earthquake Recovery
10 2014-2015 Customs Cleared Relief Material List (2072-2-16)
11 2014-2015 Customs Cleared Relief Material List (2072-2-15)
12 2014-2015 Customs Cleared Relief Material List (2072-2-14)
13 2014-2015 Customs Cleared Relief Material List (2072-2-13)
14 2014-2015 Customs Cleared Relief Material List (2072-2-12)
15 2014-2015 Customs Cleared Relief Material List (2072-2-11)
16 2014-2015 Customs Cleared Relief Material List (2072-2-10)
17 2014-2015 Customs Cleared Relief Material List (2072-2-9)
18 2014-2015 Customs Cleared Relief Material List (2072-2-8)
19 2014-2015 Customs Cleared Relief Material List (2072-2-7)
20 2014-2015 Customs Cleared Relief Material List (2072-2-6)