Check Mail | नेपाली | English

Documents

Categories: Title: Year:
S.No Date Title
1 2016-2017 Budget Speech of Fiscal Year 2016/17
2 2016-2017 राजस्व परामर्श समितिको प्रतिवेदन २०७३ [Nepali version]
3 2016-2017 आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को व्यय अनुमानको विवरण (खर्च शीर्षकगत र स्रोतगत समेत) [Nepali version]
4 2016-2017 Statement of Technical and other assistance FY 2016-17
5 2016-2017 आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को बजेट वक्तव्य
6 2015-2016 Economic Survey 2072-73 Nepali [Nepali version]
7 2015-2016 सार्वजनिक संस्थानहरुको वार्षिक स्थिति समीक्षा - २०७३ [Nepali version]
8 2015-2016 आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को मन्त्रालयगत प्रगति विवरण [Nepali version]
9 2015-2016 वृहत आर्थिक परिसूचकहरु (विगत १० बर्षको तथ्याङ्कमा आधारित)
10 2015-2016 Economic Survey 2015-16 English
11 2016-2017 अर्थ मन्त्रालय विविध शीर्षकबाट भएको निकासा तथा रकमान्तर विवरण (२०७३ बैशाख महिना) [Nepali version]
12 2016-2017 अर्थ मन्त्रालय विविध शीर्षकबाट भएको निकासा तथा रकमान्तर विवरण (२०७२ चैत्र महिना) [Nepali version]
13 Newsletter
MAR-APR 2016
14 2015-2016 आर्थिक वर्ष २०७३/२०७४ को नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम [Nepali version]
15 2016-2017 Principles and Priorities of Appropriation Bill, 2016
16 2015-2016 विनियोजन विधेयक, २०७३ का सिद्धान्त र प्राथमिकता [Nepali version]
17 2016-2017 April 24
18 Development Cooperation Report, 2014-15
19 2015-2016 Development Cooperation Report, 2014/15
20 2015-2016 IECCD Newsletter Vol. 4 Issue 2