Check Mail | नेपाली | English

Documents

Categories: Title: Year:
S.No Date Title
1 2015-2016 Economic Survey 2015-16 English
2 2016-2017 अर्थ मन्त्रालय विविध शीर्षकबाट भएको निकासा तथा रकमान्तर विवरण (२०७३ बैशाख महिना) [Nepali version]
3 2016-2017 अर्थ मन्त्रालय विविध शीर्षकबाट भएको निकासा तथा रकमान्तर विवरण (२०७२ चैत्र महिना) [Nepali version]
4 Newsletter
MAR-APR 2016
5 2015-2016 आर्थिक वर्ष २०७३/२०७४ को नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम [Nepali version]
6 2016-2017 Principles and Priorities of Appropriation Bill, 2016
7 2015-2016 विनियोजन विधेयक, २०७३ का सिद्धान्त र प्राथमिकता [Nepali version]
8 2016-2017 April 24
9 Development Cooperation Report, 2014-15
10 2015-2016 Development Cooperation Report, 2014/15
11 2015-2016 IECCD Newsletter Vol. 4 Issue 2
12 Newsletter
JAN-FEB 2016
13 2015-2016 अर्थ मन्त्रालय विविध शीर्षकबाट भएको निकासा तथा रकमान्तर विवरण (२०७२ फागुन महिना) [Nepali version]
14 2015-2016 अर्थ मन्त्रालय विविध शीर्षकबाट भएको निकासा तथा रकमान्तर विवरण (२०७२ माघ महिना) [Nepali version]
15 2016-2017 February 29
16 2015-2016 आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को बजेटको मध्यावधि समीक्षा प्रतिवेदन [Nepali version]
17 2016-2017 February 17
18 2015-2016 Press Release [Nepali version]
19 2016-2017 February 4
20 2015-2016 सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) बमोजिम प्रस्तुत गरिएको अर्थ मन्त्रालयसंग सम्बन्धित सार्वजनिक विवरण [Nepali version]