Nepal Flag
नेपाली | English
Latest News

Official Nominations

Official Nominations (Current Nominations)

S.N Name, Position Office Duration Name of training/Purpose Country
1 श्री तिर्थराज बराल, प्रमुख भन्सार अधिकृत सुनसरी भन्सार कार्यालय, सुनसरी 2017-03-01 to
2018-03-31
Strategic Management and Intellectual Property Rights Japan
2 श्री कृष्ण प्रसाद चापागाई, शाखा अधिकृत अर्थ मन्त्रालय, सिंहदरबार, काठमाडौं 2018-05-14 to
2018-06-08
Seminar on Economic Policy Japan
3 श्री तुलसी राम पन्थी, शाखा अधिकृत अर्थ मन्त्रालय, सिंहदरबार, काठमाडौं 2018-05-14 to
2018-06-08
Seminar on Economic Policy Japan

To view Past Nominations, please click here .