Nepal Flag
नेपाली | English
Latest News

Official Nominations

Official Nominations (Current Nominations)

S.N Name, Position Office Duration Name of training/Purpose Country
1 श्री केवलप्रसाद भण्डारी, सह-महालेखानियन्त्रक महालेखा नियन्त्रक कार्यालय, अनामनगर 2017-02-28 to
2017-02-28
PEFA at Work for Asia and the Pacific: Practitioners Forum Philippines
2 श्री तिर्थराज बराल, प्रमुख भन्सार अधिकृत सुनसरी भन्सार कार्यालय, सुनसरी 2017-03-01 to
2018-03-31
Strategic Management and Intellectual Property Rights Japan
3 श्री जगन्नाथ देवकोटा, सहमहालेखा नियन्त्रक महालेखा नियन्त्रक कार्यालय, अनामनगर 2017-03-06 to
2017-04-08
Strengthening Risk Management System Australia
4 श्री श्रीलाल पौडेल, उपसचिव अर्थ मन्त्रालय, सिंहदरबार, काठमाडौं 2017-03-13 to
2017-03-18
अनुसन्धानात्मक क्षमता विकास सम्बन्धी अध्ययन एवं अवलोकन Fizi
5 श्री अच्यूत सिवाकोटी, निर्देशक भन्सार बिभाग, त्रिपुरेश्वर 2017-03-15 to
2017-03-24
59th Session of the Harmonized System Committee Belgium
6 श्री रोमाकान्त काफ्ले, शाखा अधिकृत भन्सार बिभाग, त्रिपुरेश्वर 2017-03-15 to
2017-03-24
59th Session of the Harmonized System Committee Belgium
7 श्री कमल बहादुर बस्नेत, शाखा अधिकृत सम्पत्ति शुद्दीकरण अनुसन्धान विभाग, पुल्चोक, ललितपुर 2017-03-20 to
2017-03-24
Selected Issues in Evolving Financial Regulatory Framework Singapore
8 श्री रामप्रसाद मैनाली, उपसचिव अर्थ मन्त्रालय, सिंहदरबार, काठमाडौं 2017-04-03 to
2017-04-15
Project Management and Negotiation Skills Development Australia
9 श्री शिव शर्मा, उपसचिव अर्थ मन्त्रालय, सिंहदरबार, काठमाडौं 2017-04-03 to
2017-04-15
Project Management and Negotiation Skills Development Australia
10 श्री युगराज पाण्डे, उपसचिव अर्थ मन्त्रालय, सिंहदरबार, काठमाडौं 2017-04-03 to
2017-04-15
Project Management and Negotiation Skills Development Australia
11 श्री शुशिल कुमार शर्मा नेपाल, उपसचिव अर्थ मन्त्रालय, सिंहदरबार, काठमाडौं 2017-04-03 to
2017-04-15
Project Management and Negotiation Skills Development Australia
12 श्री श्रीलाल पौडेल, उपसचिव अर्थ मन्त्रालय, सिंहदरबार, काठमाडौं 2017-04-03 to
2017-04-15
Project Management and Negotiation Skills Development Australia
13 श्री मोहन सिंह बस्नेत, उपसचिव अर्थ मन्त्रालय, सिंहदरबार, काठमाडौं 2017-04-03 to
2017-04-15
Project Management and Negotiation Skills Development Australia
14 श्री ईन्द्र बहादुर देवकोटा, उपसचिव अर्थ मन्त्रालय, सिंहदरबार, काठमाडौं 2017-04-03 to
2017-04-15
Project Management and Negotiation Skills Development Australia
15 श्री कृष्ण प्रसाद चापागाई, शाखा अधिकृत अर्थ मन्त्रालय, सिंहदरबार, काठमाडौं 2017-04-03 to
2017-04-15
Project Management and Negotiation Skills Development Australia
16 श्री आशा कुमारी शाह, शाखा अधिकृत अर्थ मन्त्रालय, सिंहदरबार, काठमाडौं 2017-04-03 to
2017-04-15
Project Management and Negotiation Skills Development Australia
17 श्री भावना चौलागाई, शाखा अधिकृत अर्थ मन्त्रालय, सिंहदरबार, काठमाडौं 2017-04-03 to
2017-04-15
Project Management and Negotiation Skills Development Australia
18 श्री बासुदेव शर्मा, उपसचिव अर्थ मन्त्रालय, सिंहदरबार, काठमाडौं 2017-04-04 to
2017-04-06
Asian Public Debt Management Combodia
19 श्री रमेश के.सी., कोष व्यवस्थापक कोष तथा लेखा नियन्त्रक समन्वय कार्यालय, थापाथली 2017-04-04 to
2017-04-06
Asian Public Debt Management Combodia
20 श्री कृष्णप्रसाद शर्मा, अर्थशास्त्री अर्थ मन्त्रालय, सिंहदरबार, काठमाडौं 2017-05-15 to
2017-06-09
Seminar on Economic Policies Japan
21 श्री गौरव पन्थी, शाखा अधिकृत अर्थ मन्त्रालय, सिंहदरबार, काठमाडौं 2017-05-15 to
2017-06-09
Seminar on Economic Policies Japan

To view Past Nominations, please click here .