Check Mail | नेपाली | English

Documents

Categories: Title: Year:
क्र.स मिती शिर्षक
२०१७-२०१८ अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण (प्रदेश र स्थानीय तह) आर्थिक वर्ष २०७४/७५
२०१७-२०१८ व्यय अनुमानको विवरण खर्च र्शीषकर्गत र स्रोतगत समेत आर्थिक वर्ष २०७४/७५
२०१६-२०१७ आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को व्यय अनुमानको विवरण (रातो किताब) [English version]
२०१५-२०१६ Estimates of Expenditure: Red Book FY 2015-16
२०१४-२०१५ आर्थिक वर्ष २०७१।७२ को व्यय अनुमानको विवरण
२०१०-२०११ व्यय अनुमानको खर्च शीर्षकगत विवरण आर्थिक वर्ष २०६७/६८
२००९-२०१० व्यय अनुमानको खर्च शीर्षकगत विवरण आर्थिक वर्ष २०६६/६७
२००६-२००७ व्यय अनुमानको खर्च शीर्षकगत विवरण आर्थिक वर्ष २०६३/६४
२००८-२००९ व्यय अनुमानको खर्च शीर्षकगत विवरण आर्थिक वर्ष २०६५/६६
१० २००३-२००४ व्यय अनुमानको खर्च शीर्षकगत विवरण आर्थिक वर्ष २०६०/६१
११ २०१२-२०१३ आर्थिक वर्ष २०७० / ७१ को व्यय अनुमानको विवरण
१२ २०१२-२०१३ आर्थिक वर्ष २०६९ / ७० को व्यय अनुमानको विवरण
१३ २०११-२०१२ आर्थिक वर्ष २०६८ / ६९ को व्यय अनुमानको विवरण
१४ २००९-२०१० आर्थिक वर्ष २०६६ / ६७ को व्यय अनुमानको विवरण
१५ २००२-२००३ आर्थिक वर्ष २०५९ / ६० को व्यय अनुमानको विवरण [English version]
१६ १९९८-१९९९ आय व्ययको विवरण आर्थिक वर्ष २०५५-५६
१७ २०१०-२०११ बजेटको व्यय अनुमानको विवरण, आ. ब. २०६७।६८
१८ २००९-२०१० बजेटको व्यय अनुमानको विवरण, आ. ब. २०६६।६७
१९ २००८-२००९ बजेटको व्यय अनुमानको विवरण, आ. ब. २०६५।६६
२० १९८७-१९८८ व्यय अनुमानको खर्च शीर्षकगत विवरण आर्थिक वर्ष २०५६/५७