Check Mail | नेपाली | English
Latest News

Documents

Categories: Title: Year:
क्र.स मिती शिर्षक
२०१७-२०१८ एकीकृत अार्थिक संकेत तथा वर्गीकण र व्याख्या, २०७४
२०१७-२०१८ राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐन, २०७४
२०१७-२०१८ अन्तर-सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४
२०१७-२०१८ अर्थ सचिव डा. शान्तराज सुवेदीले सेवा निवृत्त हुंदाका वखत अर्थ मन्त्रालयलाई हस्तान्तरण गर्नु भएको संस्थागत संस्मरण
२०१६-२०१७ Statement delivered by Finance Secretary Dr. Shanta Raj Subedi at the Annual Meetings of the World Bank Group and IMF in Washington DC 13 October 2017 [English version]
२०१७-२०१८ राष्ट्र ऋण उठाउने अधिकारको व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
२०१७-२०१८ आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को सेवा र कार्यहरुको लागि संघीय सञ्चित कोषबाट केही रकम खर्च गर्ने र विनियोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
२०१७-२०१८ आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को मौद्रिक नीति
२०१७-२०१८ माननीय उपप्रधान तथा अथर्मन्त्री कृष्णबहादुर महराको कायर्कालमा अर्थ मन्त्रालयबाट सम्पादित कार्य र उपलिब्धहरूको संक्षिप्त झलक
१० २०१६-२०१७ वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति (२०७३/७४ - २०७७/७८)
११ २०१४-२०१५ संविधानसभा/व्यवस्थापिका-संसद्को बैठकमा सम्माननीय राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवज्यूद्वारा प्रस्तुत आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम
१२ २०१४-२०१५ Public Expenditure and Financial Accountability (PEFA) Assessment report [English version]
१३ २०१४-२०१५ Revised IT Procurement Plan for PDMO Final May 2014 [English version]
१४ २०१४-२०१५ Training Material Top 4 Most Famous ID Cases [English version]
१५ २०१४-२०१५ Training Material Rajat Gupta Insider Trading Case File [English version]
१६ २०१४-२०१५ Training Material Raj Rajaratnam Insider Trading [English version]
१७ २०१४-२०१५ आर्थिक वर्ष २०७१/७२ को नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम
१८ २०१३-२०१४ गैरकर राजस्व सुधार कार्यदलको प्रतिवेदन, २०७०
१९ २०१३-२०१४ राजस्व छुटको प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन, २०७०
२० २०१४-२०१५ आर्थिक वर्ष २०७१/७२, बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता