Check Mail | नेपाली | English

सम्पर्क

 
अर्थ मन्त्रालय

Singh Durbar
Kathmandu, Nepal
Email: moev@mof.gov.np
 
Audio Notice Board: 1618 01 4211338  
 
 
     
प्रशासन महाशाखा
सम्पर्क ४२११३००, ४२११७४८ सहसचिव
     
बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा
सम्पर्क १८०१,४२११४०१ सहसचिव
     
बेरुजु फर्छ्यौट केन्द्रीय मुंल्याङ्कन तथा अनुगमन समिति
सम्पर्क ४२११३१८ सदस्य सचिव
     
प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार
सम्पर्क ४२११३४० प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार
     
संस्थान समन्वय महाशाखा
सम्पर्क १३७७,१४०७,४२११९९३ सहसचिव
     
आर्थिक नीति विश्ल़ेषण महाशाखा
सम्पर्क ४२११८२६ ४२११३२६ सहसचिव
     
श्रीमान सचिवज्यू (फ्याक्स ४२१११६४)
सम्पर्क १३३२,४२१११६१ सचिव
     
वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन महाशाखा
सम्पर्क १३०६,४२११७७० सहसचिव
     
माननीय अर्थमन्त्रीज्यूको निजी सचिवालय (फ्याक्स ४२११८३१)
सम्पर्क १३९०,४२११८०९ अर्थमन्त्री
     
माननीय अर्थ राज्य मन्त्रीज्यूको निजी सचिवालय
सम्पर्क ४२११८५४ अर्थ राज्य मन्त्री
     
अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन महाशाखा
सम्पर्क ४२११३१६ सहसचिव
     
अन्तराष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वयन महाशाखा
सम्पर्क १३७१,४२११८३७ सहसचिव
     
कानून, परामर्श तथा फैसला कार्यान्वयन महाशाखा
सम्पर्क १८१३,४२११३४४ सहसचिव
     
अनुगमन तथा मूल्याङ्न महाशाखा
सम्पर्क ०४१८,४२००४६९ सहसचिव
     
राजस्व व्यवस्थापन महाशाखा
सम्पर्क १४०३,४२११३१५,४२११८६७ सहसचिव
     
श्रीमान राजस्व सचिवज्यूको सचिवालय
सम्पर्क ४२११८०४ सचिव (राजस्व)
     

 

 

  

प्रवक्ता 

Mr. Arjun Prasad Pokhrel(Joint Secretary)
Tel: 977-1-4200469
Email: arjun.pokhrel@mof.gov.np

 
सहायक प्रवक्ता 

 
Tel: 977-1-4200426
Email: 

महालेखा नियन्त्रक कार्यालय

 
सम्बन्धित कार्यालय
अद्यावधिक: 2017-11-01