Nepal Flag
मेल जाँच | नेपाली| English

योजना, अनुगमन तथा मूल्यांकन महाशाखा

परिचय

To enhance good practice of performance and standard through quality control and productivity through effective and efficient utilization of resources and enhance domestic revenue base.
प्रेस विज्ञप्ती (२०७५ कार्तिक १६ गते ) [आर्थिक वर्ष २०७५।७६ मा अर्थ मन्त्रालय र अन्तर्गतको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयनको त्रैमासिक प्रगति समीक्षा ]

प्रेस विज्ञप्ती (२०७५ कार्तिक १६ गते ) [आर्थिक वर्ष २०७५।७६ मा अर्थ मन्त्रालय र अन्तर्गतको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयनको त्रैमासिक प्रगति समीक्षा ]

Read More
प्रेस विज्ञप्ती (२०७५ श्रावण ३० )

प्रेस विज्ञप्ती (२०७५ श्रावण ३० )

Read More