आन्तरिक सेवाहरू | मेल जाँच गर्नुहोस् | नेपाली | English

सम्झौताहरु

क्र.स मिती शिर्षक
२०७४ मंसिर ११ Asian Development Bank Provide Loan Assistance
२०७४ भाद्र २५ Agreement Between GoN andAsian Development Bank
२०७४ श्रावण ३१ Agreement with the Government of Japan
२०७४ अषाढ २३ Agreement with the Government of Japan
२०७४ अषाढ ८ Agreement with the International Development Association (IDA)
२०७४ जेष्ठ २६ Agreement with the Government of Germany
२०७४ वैशाख ३ Launching of Development Cooperation Report, FY 2015/16
२०७३ चैत्र २९ Agreement with the World Bank
२०७३ फाल्गुन १८ Memorandum of Understanding Signed with the Government of UK
१० २०७३ फाल्गुन ४ Agreement with the Government of Japan
११ २०७३ माघ १० Agreement with the World Bank
१२ २०७३ माघ ५ Agreement with the Asian Development Bank
१३ २०७३ पुस १३ Agreement with the Government of Japan
१४ २०७३ पुस १३ Agreement between GoN and the Government of Japan
१५ २०७३ पुस ७ Agreement with the Government of Japan
१६ २०७३ पुस ७ Agreement between GoN and the Government of Japan
१७ २०७३ पुस ४ Agreement with the World Bank
१८ २०७३ पुस ४ Agreement between GoN and the World Bank
१९ २०७३ मंसिर १७ Agreement with the Asian Development Bank
२० २०७३ मंसिर १७ Agreement between GoN and the Asian Development Bank