Budget and Programme Division

Publication

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट कार्यान्वयन सम्बन्धी मार्गदर्शन।
विनियोजन ऐन, २०८१
२०८१ बैशाख मसान्तसम्म दिइएको आर्थिक सहायता, थप निकासा, रकमान्तर, स्रोत सहमति र ऐन, नियमावली, कार्यविधि, निर्देशिका, मापदण्डमा प्रदान गरिएको राय / परामर्श / सहमतिको विवरण।
अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण २०८१/८२
व्यय अनुमानको विवरण २०८१/८२
२०८० चैत मसान्तसम्म दिइएको आर्थिक सहायता, थप निकासा, रकमान्तर, स्रोत सहमति र ऐन, नियमावली, कार्यविधि, निर्देशिका, मापदण्डमा प्रदान गरिएको राय / परामर्श / सहमतिको विवरण।
२०८० फागुन मसान्तसम्म दिइएको आर्थिक सहायता, थप निकासा, रकमान्तर, स्रोत सहमति र ऐन, नियमावली, कार्यविधि, निर्देशिका, मापदण्डमा प्रदान गरिएको राय / परामर्श / सहमतिको विवरण।
सशर्त अनुदानका आयोजना/कार्यक्रम सम्बन्धमा।

Joint Secretary

Mr. Narendra Kumar Rana

Joint Secretary , Budget and Programme Division

Introduction

To ensure effective national resource management through prudent annual development plans and programs and to contain budget deficit at desirable level.