Internal Services | Check Mail | नेपाली | English
Latest News

Notices


सेवाकालीन तालिम सम्बन्धमा । रा.प.द्वितीय /तृतीय श्रेणी वा सो सरहका अधिकृतहरु(Nepal Administrative Staff College) यस मन्त्रालय र अन्तर्गत कार्यरत तालिम लिन इच्छुक कर्चारीहरुले मिति २०७७।४। २३ गते भित्र आफू कार्यरत विभागको सिफारिससाथ आवेदन दिनु हुन अनुरोध छ।


Additional Documents
Title Format Size Download
pdf 0.36 MB Download
pdf 0.35 MB Download