Internal Services | Check Mail | नेपाली | English
Latest News

Notices


प्रदेश तथा स्थानीय तहमा आ.व.२०७७/७८ का लागि सहलगानीमा सञ्चालन गरिने आयोजना पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना ।प्रदेश तथा स्थानीय तहमा आ.व.२०७७/७८ का लागि सहलगानीमा सञ्चालन गरिने आयोजना पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना ।


Additional Documents
Title Format Size Download
१. सहलगानी सम्बन्धी सूचना pdf 1.46 MB Download
२. सहलगानीमा संचालन गरिने आयोजनाको विवरण भर्ने Excel फारम xls 0.03 MB Download
३. सहलगानी सम्बन्धी कार्यबिधि, २०७७ pdf 6.7 MB Download
४. सहलगानी सम्बन्धी कार्यबिधि, २०७७ बारेमा जानकारी pdf 0.14 MB Download