Check Mail | नेपाली | English

Documents - Arthik Ain tatha Bidhayak

Categories: Title: Year:
S.No Date Title
1 2020-2021 आर्थिक ऐन, २०७७ [Nepali version]
2 2019-2020 आर्थिक ऐन, २०७६ [Nepali version]
3 2018-2019 आर्थिक ऐन, २०७५ [Nepali version]
4 2017-2018 आर्थिक ऐन, २०७४ [Nepali version]
5 2016-2017 सामयिक कर असुल ऐन,२०१२ अनुसार अर्थ मन्त्रालयको सूचना ( नेपला राजपत्र, जेठ १५ २०७३) [Nepali version]
6 2016-2017 आर्थिक ऐन, २०७३ [Nepali version]
7 2015-2016 आर्थिक ऐन, २०७२ (विधेयक) [Nepali version]
8 2014-2015 आर्थिक ऐन, २०७१ (विधेयक) [Nepali version]
9 2013-2014 आर्थिक ऐन, २०७० (अध्यादेश) [Nepali version]
10 2012-2013 आर्थिक ऐन, २०६९ (अध्यादेश) [Nepali version]
11 2011-2012 आर्थिक विधेयक, २०६८ [Nepali version]
12 2010-2011 आर्थिक ऐन, २०६७ (अध्यादेश) [Nepali version]
13 2009-2010 आर्थिक ऐन, २०६६ [Nepali version]
14 2009-2010 आर्थिक विधेयक, २०६६
15 2008-2009 आर्थिक विधेयक, २०६५
16 2007-2008 आर्थिक ऐन, २०६४ [Nepali version]
17 2007-2008 आर्थिक विधेयक, २०६४
18 2006-2007 आर्थिक ऐन, २०६३ [Nepali version]
19 2006-2007 आर्थिक विधेयक, २०६३
20 2005-2006 आर्थिक ऐन, २०६२ (अध्यादेश) [Nepali version]