Check Mail | नेपाली | English

Documents - Budget Speech

Categories: Title: Year:
S.No Date Title
1 2021-2022 आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को आय-व्ययको सार्वजनिक जानकारी वक्तव्य [Nepali version]
2 2020-2021 बजेट वक्तव्य २०७७/७८ [Nepali version]
3 2019-2020 बजेट वक्तव्य २०७६/७७ [Nepali version]
4 2018-2019 बजेट वक्तव्य २०७५/७६ [Nepali version]
5 2017-2018 बजेट वक्तव्य २०७४/७५ [Nepali version]
6 2016-2017 बजेट वक्तव्य २०७३/७४ [Nepali version]
7 2015-2016 बजेट वक्तव्य २०७२/७३ [Nepali version]
8 2014-2015 बजेट वक्तव्य २०७१/७२ [Nepali version]
9 2013-2014 बजेट वक्तव्य २०७०/७१ [Nepali version]
10 2012-2013 बजेट वक्तव्य २०६९/७०- चैत्र [Nepali version]
11 2012-2013 बजेट वक्तव्य २०६९/७०-१ [Nepali version]
12 2011-2012 बजेट वक्तव्य २०६८/६९ [Nepali version]
13 2010-2011 बजेट वक्तव्य २०६७/६८ मङ्सिर [Nepali version]
14 2010-2011 बजेट वक्तव्य २०६७/६८ असार [Nepali version]
15 2009-2010 बजेट वक्तव्य २०६६/६७ [Nepali version]
16 2008-2009 बजेट वक्तव्य २०६५/६६ असार [Nepali version]
17 2008-2009 बजेट वक्तव्य २०६५/६६ असोज [Nepali version]
18 2007-2008 बजेट वक्तव्य २०६४/६५ [Nepali version]
19 2006-2007 बजेट वक्तव्य २०६३/६४ [Nepali version]
20 2005-2006 बजेट वक्तव्य २०६२/६३ [Nepali version]