Check Mail | नेपाली | English

Documents - Budget Speech

Categories: Title: Year:
S.No Date Title
1 2020-2021 माननीय अर्थ मन्त्री डा. युवराज खतिवडाज्यूबाट संघीय संसदमा आर्थिक वर्ष २०७७।७८ को बजेट वक्तव्य
2 2019-2020 Budget Speech 2019-20
3 2018-2019 Budget Speech for FY 2018-19
4 2018-2019 आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेट वक्तव्य
5 2017-2018 Budget Speech of Fiscal Year 2017/18
6 2017-2018 Budget Speech of Fiscal Year 2017/18
7 2016-2017 Budget Speech of Fiscal Year 2016/17
8 2016-2017 आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को बजेट वक्तव्य
9 2015-2016 Budget Speech for FY 2015-16 (English Version)
10 2015-2016 Budget Speech for FY 2015-16
11 2014-2015 Budget Speech for FY 2014-15
12 2013-2014 Budget Speech for FY 2013-14
13 1992-1993 Budget Speech of the Fiscal Year 1966/1967
14 1967-1968 Budget Speech of the Fiscal Year 1967/1968
15 1968-1969 Budget Speech of the Fiscal Year 1968/1969
16 1970-1971 Budget Speech of the Fiscal Year 1970/1971
17 1977-1978 Budget Speech of the Fiscal Year 1977/1978
18 1978-1979 Budget Speech of the Fiscal Year 1978/1979
19 1980-1981 Budget Speech of the Fiscal Year 1980/1981
20 1982-1983 Budget Speech of the Fiscal Year 1982/1983