Check Mail | नेपाली | English

Documents

Categories: Title: Year:
S.No Date Title
1 2020-2021 अन्तर सरकारी वित्तिय हस्तान्तरण २०७७/७८
2 2019-2020 अन्तर सरकारी वित्तिय हस्तान्तरण २०७६/७७ [Nepali version]
3 2018-2019 अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण २०७५/७६ [Nepali version]
4 2017-2018 प्रदेश सञ्चितकोष संचालन कार्यविधि मस्यौदा २०७४ ।१२।०१ मा स्वीकृत
5 2017-2018 प्रदेशको कर तथा गैरकर सम्बन्धी नमूना ऐनको मस्यौदा २०७४।१०।१७ मा स्वीकृत
6 2017-2018 प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐन को नमूना मस्यौदा २०७४।१०।९ मा स्वीकृत
7 2017-2018 राजस्व र व्ययको अनुमानित विवरण पठाउने सम्बन्धमा
8 2017-2018 अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण २०७४/७५ [Nepali version]