Check Mail | नेपाली | English

Documents

Categories: Title: Year:
S.No Date Title
1 2020-2021 आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ [Nepali version]
2 2020-2021 नवप्रवर्तन सुरुवाती पूँजी कर्जा प्रवाह कार्यविधि, २०७७ [Nepali version]
3 2020-2021 आयोजनाको बहुवर्षीय ठेक्का सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ [Nepali version]
4 2020-2021 कर्जा सुरक्षण दोश्रो संशोधन नियमावली, २०७७ [Nepali version]
5 2020-2021 सहलगानी सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७ [Nepali version]
6 2020-2021 सहलगानी सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७ बारेमा जानकारी [Nepali version]
7 2018-2019 राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक
8 2018-2019 ऋण तथा जमानत (तेइसौं संशोधन) विधेयक
9 2017-2018 राष्ट्र ऋण उठाउने अधिकारको व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक [Nepali version]