Nepal Flag
Check Mail | नेपाली | English

Budget and Programme Division

Documents

Year:
S.No Date Title
1 Apr 26, 2019 कार्य संचालन निर्देशिका २०७५
2 Apr 26, 2019 बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन २०७५
3 Apr 16, 2019 अर्थ मन्त्रालय विविध शीर्षकबाट भएको निकासा तथा रकमान्तर विवरण (२०७५ चैत्र महिना)
4 Mar 25, 2019 अर्थ मन्त्रालय विविध शीर्षकबाट भएको निकासा तथा रकमान्तर विवरण (२०७५ फागुन महिना)
5 Mar 11, 2019 स्थानीय तहले समपूरक र विशेष अनुदानबाट सञ्चालन हुने आयोजना कार्यन्वयन गर्दा अवलम्बन गर्नु पर्ने मार्गदर्शन एवं शर्तहरु
6 Mar 05, 2019 आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन
7 Feb 14, 2019 अर्थ मन्त्रालय विविध शीर्षकबाट भएको निकासा तथा रकमान्तर विवरण (२०७५ माघ महिना)
8 Feb 12, 2019 Annual Report 2074-75
9 Jan 16, 2019 अर्थ मन्त्रालय विविध शीर्षकबाट भएको निकासा तथा रकमान्तर विवरण (२०७५ पुस महिना)
10 Dec 24, 2018 अर्थ मन्त्रालय विविध शीर्षकबाट भएको निकासा तथा रकमान्तर विवरण (२०७५ मंसिर महिना)
11 Nov 19, 2018 अर्थ मन्त्रालय विविध शीर्षकबाट भएको निकासा तथा रकमान्तर विवरण (२०७५ कार्तिक महिना)
12 Oct 03, 2018 अर्थ मन्त्रालय विविध शीर्षकबाट भएको निकासा तथा रकमान्तर विवरण (२०७५ भदौ महिना)
13 Aug 19, 2018 अर्थ मन्त्रालय विविध शीर्षकबाट भएको निकासा तथा रकमान्तर विवरण (२०७५ साउन महिना)
14 Aug 17, 2018 आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण सम्बन्धी व्यवस्था र मार्गदर्शन
15 Aug 07, 2018 महंगी भत्ता,पोशाक र सावधिक जीवन बीमाको बीमाङ्क वृद्धि सम्बन्धमा
16 Jul 23, 2018 आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेट कार्यान्वयन सम्बन्धी मार्गदर्शन।
17 Jul 23, 2018 अर्थ मन्त्रालय विविध शीर्षकबाट भएको निकासा तथा रकमान्तर विवरण (२०७५ असार महिना)
18 Jul 10, 2018 अर्थ मन्त्रालय विविध शीर्षकबाट भएको निकासा तथा रकमान्तर विवरण (२०७४ फागुन महिना)
19 Jul 10, 2018 अर्थ मन्त्रालय विविध शीर्षकबाट भएको निकासा तथा रकमान्तर विवरण (२०७४ चैत्र महिना)
20 Jul 10, 2018 अर्थ मन्त्रालय विविध शीर्षकबाट भएको निकासा तथा रकमान्तर विवरण (२०७५ बैशाख महिना)
21 Jul 10, 2018 अर्थ मन्त्रालय विविध शीर्षकबाट भएको निकासा तथा रकमान्तर विवरण (२०७५ जेठ महिना)
22 Jun 01, 2018 Budget Speech for FY 2018-19
23 May 29, 2018 आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेट वक्तव्य
24 May 29, 2018 अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण (प्रदेश र स्थानीय तह) आर्थिक वर्ष २०७५/७६
25 May 29, 2018 व्यय अनुमानको विवरण खर्च शीर्षकगत र स्रोतगत समेत आर्थिक वर्ष २०७५/७६
26 Apr 13, 2018 Annual report FY 2073/74
27 Mar 21, 2018 अर्थ मन्त्रालय विविध शिर्षकबाट भएको निकासा तथा रकमान्तर विवरण (२०७४ फागुन महिना)
28 Mar 18, 2018 अर्थ मन्त्रालय विविध शिर्षकबाट भएको निकासा तथा रकमान्तर विवरण (२०७४ माघ महिना)
29 Mar 07, 2018 आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन​​
30 Jan 27, 2018 अर्थ मन्त्रालय विविध शिर्षकबाट भएको निकासा तथा रकमान्तर विवरण (२०७४ पुस महिना)
31 Jan 01, 2018 अर्थ मन्त्रालय विविध शिर्षकबाट भएको निकासा तथा रकमान्तर विवरण (२०७४ मंसिर महिना)
32 Nov 23, 2017 अर्थ मन्त्रालय विविध शिर्षकबाट भएको निकासा तथा रकमान्तर विवरण (२०७४ कार्तिक महिना)
33 Oct 24, 2017 अर्थ मन्त्रालय विविध शिर्षकबाट भएको निकासा तथा रकमान्तर विवरण (२०७४ असोज महिना)
34 Sep 25, 2017 अर्थ मन्त्रालय विविध शिर्षकबाट भएको निकासा तथा रकमान्तर विवरण (२०७४ साउन महिना)
35 Sep 25, 2017 अर्थ मन्त्रालय विविध शिर्षकबाट भएको निकासा तथा रकमान्तर विवरण (२०७४ भदौ महिना)
36 Jul 04, 2017 स्थानिय तहमा बजेट तर्जुमा, कार्यान्वयन, आर्थिक ब्यवस्थापन तथा सम्पत्ति हस्तान्तरण सम्बन्धी निर्देशिका, २०७४
37 Jun 15, 2017 आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को बजेट कार्यान्वयन सम्बन्धी मार्गदर्शन
38 May 30, 2017 Budget Speech of Fiscal Year 2017/18
39 May 29, 2017 Budget Speech of Fiscal Year 2017/18
40 May 29, 2017 व्यय अनुमानको विवरण खर्च र्शीषकर्गत र स्रोतगत समेत आर्थिक वर्ष २०७४/७५
41 May 29, 2017 अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण (प्रदेश र स्थानीय तह) आर्थिक वर्ष २०७४/७५
42 May 11, 2017 अर्थ मन्त्रालय विविध शिर्षकबाट भएको निकासा तथा रकमान्तर विवरण (२०७३ पौष महिना)
43 May 11, 2017 अर्थ मन्त्रालय विविध शिर्षकबाट भएको निकासा तथा रकमान्तर विवरण (२०७३ माघ महिना)
44 May 11, 2017 अर्थ मन्त्रालय विविध शिर्षकबाट भएको निकासा तथा रकमान्तर विवरण (२०७३ फाल्गुन महिना)
45 May 11, 2017 अर्थ मन्त्रालय विविध शिर्षकबाट भएको निकासा तथा रकमान्तर विवरण (२०७३ चैत्र महिना)
46 Mar 21, 2017 कार्य सञ्चालन निर्देशिका, २०७३ (छैटौं संस्करण)
47 Mar 21, 2017 Budget Formulation referent, 2073 (Seventh edition)
48 Feb 20, 2017 बजेटको मध्यावधि समिक्षा प्रतिवेदन, आ.व. २०७३/७४
49 Dec 16, 2016 अर्थ मन्त्रालय विविध शीर्षकबाट भएको निकासा तथा रकमान्तर विवरण (२०७३ मंसिर महिना)
50 Dec 06, 2016 अर्थ मन्त्रालय विविध शीर्षकबाट भएको निकासा तथा रकमान्तर विवरण (२०७३ कार्तिक महिना)
51 Oct 24, 2016 अर्थ मन्त्रालय विविध शीर्षकबाट भएको निकासा तथा रकमान्तर विवरण (२०७३ साउन महिना)
52 Oct 24, 2016 अर्थ मन्त्रालय विविध शीर्षकबाट भएको निकासा तथा रकमान्तर विवरण (२०७३ भाद्र महिना)
53 Oct 24, 2016 अर्थ मन्त्रालय विविध शीर्षकबाट भएको निकासा तथा रकमान्तर विवरण (२०७३ असोज महिना)
54 Sep 12, 2016 Red Book Fiscal Year 2016-17
55 Jul 19, 2016 अर्थ मन्त्रालय विविध शीर्षकबाट भएको निकासा तथा रकमान्तर विवरण (२०७३ असार महिना)
56 Jul 19, 2016 New salary scale and grade According to Budget Speech, FY 2073-74
57 Jun 20, 2016 अर्थ मन्त्रालय विविध शीर्षकबाट भएको निकासा तथा रकमान्तर विवरण (२०७३ जेष्ठ महिना)
58 May 29, 2016 आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को व्यय अनुमानको विवरण (खर्च शीर्षकगत र स्रोतगत समेत)
59 May 28, 2016 आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को बजेट वक्तव्य
60 May 26, 2016 अर्थ मन्त्रालय विविध शीर्षकबाट भएको निकासा तथा रकमान्तर विवरण (२०७२ चैत्र महिना)
61 May 26, 2016 अर्थ मन्त्रालय विविध शीर्षकबाट भएको निकासा तथा रकमान्तर विवरण (२०७३ बैशाख महिना)
62 May 05, 2016 विनियोजन विधेयक, २०७३ का सिद्धान्त र प्राथमिकता
63 Mar 15, 2016 अर्थ मन्त्रालय विविध शीर्षकबाट भएको निकासा तथा रकमान्तर विवरण (२०७२ माघ महिना)
64 Mar 15, 2016 अर्थ मन्त्रालय विविध शीर्षकबाट भएको निकासा तथा रकमान्तर विवरण (२०७२ फागुन महिना)
65 Feb 18, 2016 आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को बजेटको मध्यावधि समीक्षा प्रतिवेदन
66 Feb 10, 2016 Press Release
67 Jan 17, 2016 अर्थ मन्त्रालय विविध शीर्षकबाट भएको निकासा तथा रकमान्तर विवरण (२०७२ पौष महिना)
68 Jan 01, 2016 अर्थ मन्त्रालय विविध शीर्षकबाट भएको निकासा तथा रकमान्तर विवरण (२०७२ मंसिर महिना)
69 Nov 25, 2015 अर्थ मन्त्रालय विविध शीर्षकबाट भएको निकासा तथा रकमान्तर विवरण (२०७२ कार्तिक महिना)
70 Nov 24, 2015 देशको वर्तमान आर्थिक अवस्था र नेपाल सरकारको तत्कालको कार्यदिशासम्बन्धी श्वेतपत्र २०७२
71 Nov 04, 2015 अर्थ मन्त्रालय विविध शीर्षकबाट भएको निकासा तथा रकमान्तर विवरण (२०७२ असोज महिना)
72 Oct 02, 2015 भ्रमण खर्च (चौथो संशोधन) नियमावली, २०७२
73 Sep 28, 2015 अर्थ मन्त्रालय विविध शीर्षकबाट भएको निकासा तथा रकमान्तर विवरण (२०७२ भाद्र महिना)
74 Sep 02, 2015 अर्थ मन्त्रालय विविध शीर्षकबाट भएको निकासा तथा रकमान्तर विवरण (श्रावण महिना)
75 Jul 22, 2015 अर्थ मन्त्रालय विविध शीर्षकबाट भएको निकासा तथा रकमान्तर विवरण (असार महिना)
76 Jul 15, 2015 Budget Speech for FY 2015-16 (English Version)
77 Jul 14, 2015 Budget Speech for FY 2015-16
78 Jul 14, 2015 Estimates of Expenditure: Red Book FY 2015-16
79 Jul 14, 2015 Source Book: White Book FY 2015-16
80 Jul 01, 2015 मा. अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले व्यवस्थापिका-संसदमा प्रस्तुत गर्नुभएको विनियोजन विधेयक, २०७२ का सिद्धान्त र प्राथमिकता
81 Jun 16, 2015 अर्थ मन्त्रालय विविध शीर्षकबाट भएको निकासा तथा रकमान्तर विवरण (जेष्ठ महिना)
82 May 27, 2015 Customs Cleared Relief Material List (2072-2-12)
83 May 19, 2015 Customs Cleared Relief Material List (2072-2-4)
84 May 18, 2015 केन्द्रीय दैवीप्रकोप उद्धार समितिबाट तोकिएका राहत सामाग्रीहरुको विवरण
85 May 18, 2015 केन्द्रीय दैवीप्रकोप उद्धार समितिबाट तोकिएका राहत सामाग्रीहरुको विवरण
86 May 18, 2015 Customs Cleared Relief Material List (2072-2-3)
87 May 15, 2015 Artha Mantralaya bibidh sirsakbata bhayeko nikasa tatha rakamantar (2072 Baisakh Mahina)
88 May 09, 2015 Customs Cleared Relief Material List (2072-1-25)
89 May 08, 2015 Customs Cleared Relief Material List (2072-1-24)
90 May 06, 2015 Customs Cleared Relief Material List (2072-1-22)
91 Apr 30, 2015 प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा हुने गरी रकमान्तर निकासा
92 Apr 15, 2015 Artha Mantralaya bibidh Shirshak bata bhayeko nikasa tatha rakamantar bibaran (2071 Chaitra Mahina)
93 Mar 15, 2015 Aartha Mantralaya bibidh Shirshik bata bhayeko nikasa tatha rakamantar bibaran (2071 Falgun Mahina)
94 Feb 24, 2015 आर्थिक वर्ष 2071/72 को बजेटको मध्यावधि समीक्षा प्रतिवेदन नेपाल सरकार
95 Feb 15, 2015 Artha Mantralaya bibidh Shirshak bata bhayeko nikasa tatha rakamantar bibaran (2071 Magh Mahina)
96 Jan 18, 2015 Artha Mantralaya bibidh Shirshak bata bhayeko nikasa tatha rakamantar bibaran (2071 Poush Mahina)
97 Dec 17, 2014 Artha Mantralaya bibidh Shirshak bata bhayeko nikasa tatha rakamantar bibaran (2071 Mangsir Mahina)
98 Nov 18, 2014 Artha Mantralaya bibidh Shirshak bata bhayeko nikasa tatha rakamantar bibaran (2071 kartik Mahina)
99 Oct 19, 2014 Artha Mantralaya bibidh Shirshak bata bhayeko nikasa tatha rakamantar bibaran (2071 Ashwin Mahina)
100 Sep 18, 2014 Artha Mantralaya bibidh Shirshak bata bhayeko nikasa tatha rakamantar bibaran (2071 Bhadra Mahina)
101 Aug 21, 2014 Artha Mantralaya bibidh Shirshak bata bhayeko nikasa tatha rakamantar bibaran (2071 Shrawan Mahina)
102 Aug 20, 2014 New salary scale and Allowance According to Budget Speech, FY 2071-72 (Revised)
103 Jul 20, 2014 New salary scale and Allowance According to Budget Speech, FY 2071-72
104 Jul 18, 2014 Artha Mantralaya bibidh Shirshak bata bhayeko nikasa tatha rakamantar bibaran (2071 Asar Mahina)
105 Jul 15, 2014 Budget Speech for FY 2014-15
106 Jul 13, 2014 Estimates of Expenditure: Red Book FY 2014-15
107 Jul 13, 2014 Source Book: White Book FY 2014/2015(English Version)
108 Jun 12, 2014 Budgetko Siddanta ra Prathamikata, Arthik Barsha 2071-72
109 Apr 28, 2014 Barshik Pragati Mulyankan Pratibedan, FY 2012-13
110 Apr 28, 2014 Budget ko Madhyawadhi Samikshya Pratibedan, FY 2013-14
111 Apr 09, 2014 Karya Sanchalan Nirdeshika, 2070 [Fifth Edition]
112 Apr 04, 2014 Kharcha Shirshakgat Sanket Tatha Bargikaran
113 Mar 19, 2014 Artha Mantralaya bibidh Shirshak bata bhayeko nikasa tatha rakamantar bibaran (2070 Falgun Mahina)
114 Mar 03, 2014 Budget ko Madhyawadhi Samikshya Pratibedan, FY 2070-71
115 Mar 03, 2014 Budget ko Barshik pragati mulyankan Pratibedan, FY 2069-70
116 Feb 13, 2014 Artha Mantralaya bibidh Shirshak bata bhayeko nikasa tatha rakamantar bibaran (2070 Magh Mahina)
117 Jan 17, 2014 Artha Mantralaya bibidh Shirshak bata bhayeko nikasa tatha rakamantar bibaran (2070 Poush Mahina)
118 Dec 16, 2013 Artha Mantralaya bibidh Shirshak bata bhayeko nikasa tatha rakamantar bibaran (2070 Mangsir Mahina)
119 Nov 24, 2013 Artha Mantralaya bibidh Shirshak bata bhayeko nikasa tatha rakamantar bibaran (2070 Kartik Mahina)
120 Oct 21, 2013 Artha Mantralaya bibidh Shirshak bata bhayeko nikasa tatha rakamantar bibaran (2070 Ashoj Mahina)
121 Sep 27, 2013 Artha Mantralaya bibidh Shirshak bata bhayeko nikasa tatha rakamantar bibaran (2070 Shrawan to Bhadra Mahina)
122 Jul 25, 2013 Budget ko Madhyawadhi Samikshya Pratibedan, FY 2010-11
123 Jul 25, 2013 Sarakari Budget Byawasthapan tatha Kharch pranali punarawalokan Ayogako pratibedan, 2010-11
124 Jul 22, 2013 Line Item Details FY 2006/2007
125 Jul 22, 2013 Line Item Details FY 2009/2010
126 Jul 22, 2013 Line Item Details FY 2010/2011
127 Jul 21, 2013 Line Item Details FY 2004/2005
128 Jul 21, 2013 Line Item Details FY 2008/2009
129 Jul 20, 2013 Line Item Details FY 2003/2004
130 Jul 18, 2013 Estimates of Expenditure for Fiscal Year 2013-14
131 Jul 17, 2013 Estimates of Expenditure for Fiscal Year 2012-13
132 Jul 16, 2013 Estimates of Expenditure for Fiscal Year 2011-12
133 Jul 15, 2013 Medium-Term Expenditure Framework for Fiscal Year 2011/12 - 2013/14
134 Jul 15, 2013 Expenditure Forecast Detail, (FY 2068-69 to FY 2070-71)
135 Jul 14, 2013 Budget Speech for FY 2012-13
136 Jul 13, 2013 Budget Speech for FY 2012-13 (15th July 2012)
137 Jul 12, 2013 Budget Speech for FY 2011-12
138 Jul 11, 2013 Budget Speech for FY 2012-13 (09th April 2013)
139 Jul 10, 2013 Budget Speech for FY 2010-11 (12th July 2010)
140 Jul 08, 2013 Budget Speech for FY 2009-10
141 Jul 07, 2013 Budget Speech for FY 2008-09 (19th Sep. 2008)
142 Jul 07, 2013 Budget Speech for FY 2008-09 (19th Sep. 2008)
143 Jul 06, 2013 Budget Speech for FY 2008-09 (14th July 2008)
144 Jul 05, 2013 Budget Speech for FY 2007-08
145 Jul 04, 2013 Budget Speech for FY 2006-07
146 Jul 03, 2013 Budget Speech for FY 2005-06
147 Jul 02, 2013 Budget Speech for FY 2004-05
148 Jul 01, 2013 Budget Speech for FY 2003-04
149 Jun 30, 2013 Budget Speech for FY 2002-03
150 Jun 29, 2013 Budget Speech for FY 2001-02
151 Jun 28, 2013 Budget Speech for FY 2000-01
152 Jun 27, 2013 Budget Speech for FY 1999-2000
153 Jun 27, 2013 Budget Speech for FY 1994-95
154 Jun 27, 2013 Budget Speech for FY 1998-99
155 Jun 27, 2013 Budget Speech for FY 1997-98
156 Jun 27, 2013 Budget Speech for FY 1996-97
157 Jun 27, 2013 Budget Speech for FY 1995-96
158 Jun 27, 2013 Budget Speech for FY 1993-94
159 Jan 10, 2013 Estimates of Expenditure for Fiscal Year 2010-11
160 Jan 08, 2013 Estimates of Expenditure for Fiscal Year 2009-10
161 Jan 07, 2013 Estimates of Expenditure for Fiscal Year 2008-09
162 Jan 06, 2013 Estimates of Expenditure for Fiscal Year 2007-08
163 Jan 05, 2013 Estimates of Expenditure for Fiscal Year 2006-07
164 Jan 04, 2013 Estimates of Expenditure for Fiscal Year 2005-06
165 Jan 03, 2013 Estimates of Expenditure for Fiscal Year 2004-05
166 Jan 02, 2013 Estimates of Expenditure for Fiscal Year 2003-04
167 Jan 01, 2013 Estimates of Expenditure for Fiscal Year 2002-03
168 Aug 01, 2012 Statement of Income and Expenditure FY 1998-99
169 Jul 01, 2010 Line Item Details FY 2067/2068
170 Jul 01, 2009 Line Item Details FY 2066/2067
171 Jul 01, 2008 Line Item Details FY 2065/2066
172 Jul 01, 2007 Statement of Income & Expenditure FY 2056/2057
173 Jul 01, 2005 Statement of Income & Expenditure FY 2057/2058
174 Jul 01, 2005 Statement of Income & Expenditure FY 2058/2059