Nepal Flag
Check Mail | नेपाली | English

Budget and Programme Division

Documents

Year:
S.No Date Title
1 Nov 24, 2020 सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७
2 Jul 16, 2020 नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७७।०३।२९ को खरिद सम्झौताको म्याद थप गर्ने सम्बन्धी निर्णय ।
3 Jul 16, 2020 आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट कार्यान्वयन सम्बन्धी मार्गदर्शन।
4 May 29, 2020 व्यय अनुमानको विवरण २०७७/७८
5 May 20, 2020 बजेट वक्तव्य २०७७/७८
6 May 10, 2020 विनियोजन विधेयक, २०७७ का सिद्धान्त र प्राथमिकता
7 Feb 24, 2020 बजेट रोक्का सम्बन्धि सूचना ।
8 Feb 12, 2020 आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन ।
9 Sep 19, 2019 अर्थ मन्त्रालय विविध शीर्षकबाट भएको निकासा तथा रकमान्तर विवरण (२०७६ भदौ महिना)
10 Aug 21, 2019 अर्थ मन्त्रालय विविध शीर्षकबाट भएको निकासा तथा रकमान्तर विवरण (२०७६ साउन महिना)
11 Aug 04, 2019 प्रदेश तथा स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीको आ.व. २०७५/७६ को तलबमान ।
12 Aug 04, 2019 नयाँ तलबमान र सुविधा
13 Jul 19, 2019 अर्थ मन्त्रालय विविध शीर्षकबाट भएको निकासा तथा रकमान्तर विवरण (२०७६ असार महिना)
14 Jun 19, 2019 बजेट वक्तव्य २०७६/७७
15 Jun 17, 2019 अर्थ मन्त्रालय विविध शीर्षकबाट भएको निकासा तथा रकमान्तर विवरण (२०७६ बैशाख महिना)
16 Jun 17, 2019 अर्थ मन्त्रालय विविध शीर्षकबाट भएको निकासा तथा रकमान्तर विवरण (२०७६ जेठ महिना)
17 May 29, 2019 व्यय अनुमानको विवरण २०७६/७७
18 May 11, 2019 विनियोजन विधेयक २०७६ का सिद्धान्त र प्राथामिकता
19 Apr 26, 2019 कार्य संचालन निर्देशिका २०७५
20 Apr 26, 2019 बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन २०७५
21 Apr 16, 2019 अर्थ मन्त्रालय विविध शीर्षकबाट भएको निकासा तथा रकमान्तर विवरण (२०७५ चैत्र महिना)
22 Mar 25, 2019 अर्थ मन्त्रालय विविध शीर्षकबाट भएको निकासा तथा रकमान्तर विवरण (२०७५ फागुन महिना)
23 Mar 11, 2019 स्थानीय तहले समपूरक र विशेष अनुदानबाट सञ्चालन हुने आयोजना कार्यन्वयन गर्दा अवलम्बन गर्नु पर्ने मार्गदर्शन एवं शर्तहरु
24 Mar 05, 2019 आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन
25 Feb 14, 2019 अर्थ मन्त्रालय विविध शीर्षकबाट भएको निकासा तथा रकमान्तर विवरण (२०७५ माघ महिना)
26 Feb 12, 2019 Annual Report 2074-75
27 Jan 16, 2019 अर्थ मन्त्रालय विविध शीर्षकबाट भएको निकासा तथा रकमान्तर विवरण (२०७५ पुस महिना)
28 Dec 24, 2018 अर्थ मन्त्रालय विविध शीर्षकबाट भएको निकासा तथा रकमान्तर विवरण (२०७५ मंसिर महिना)
29 Nov 19, 2018 अर्थ मन्त्रालय विविध शीर्षकबाट भएको निकासा तथा रकमान्तर विवरण (२०७५ कार्तिक महिना)
30 Oct 03, 2018 अर्थ मन्त्रालय विविध शीर्षकबाट भएको निकासा तथा रकमान्तर विवरण (२०७५ भदौ महिना)
31 Oct 01, 2018 विनियोजन ऐन, २०७५
32 Oct 01, 2018 बजेट वक्तव्य २०७५/७६
33 Aug 19, 2018 अर्थ मन्त्रालय विविध शीर्षकबाट भएको निकासा तथा रकमान्तर विवरण (२०७५ साउन महिना)
34 Aug 17, 2018 आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण सम्बन्धी व्यवस्था र मार्गदर्शन
35 Aug 07, 2018 महंगी भत्ता,पोशाक र सावधिक जीवन बीमाको बीमाङ्क वृद्धि सम्बन्धमा
36 Jul 23, 2018 आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेट कार्यान्वयन सम्बन्धी मार्गदर्शन।
37 Jul 23, 2018 अर्थ मन्त्रालय विविध शीर्षकबाट भएको निकासा तथा रकमान्तर विवरण (२०७५ असार महिना)
38 Jul 10, 2018 अर्थ मन्त्रालय विविध शीर्षकबाट भएको निकासा तथा रकमान्तर विवरण (२०७४ फागुन महिना)
39 Jul 10, 2018 अर्थ मन्त्रालय विविध शीर्षकबाट भएको निकासा तथा रकमान्तर विवरण (२०७४ चैत्र महिना)
40 Jul 10, 2018 अर्थ मन्त्रालय विविध शीर्षकबाट भएको निकासा तथा रकमान्तर विवरण (२०७५ बैशाख महिना)
41 Jul 10, 2018 अर्थ मन्त्रालय विविध शीर्षकबाट भएको निकासा तथा रकमान्तर विवरण (२०७५ जेठ महिना)
42 May 29, 2018 व्यय अनुमानको विवरण २०७५/७६
43 May 09, 2018 विनियोजन विधेयक,२०७५ का सिद्धान्त र प्राथमिकता
44 Apr 13, 2018 Annual report FY 2073/74
45 Mar 21, 2018 अर्थ मन्त्रालय विविध शिर्षकबाट भएको निकासा तथा रकमान्तर विवरण (२०७४ फागुन महिना)
46 Mar 18, 2018 अर्थ मन्त्रालय विविध शिर्षकबाट भएको निकासा तथा रकमान्तर विवरण (२०७४ माघ महिना)
47 Mar 07, 2018 आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन​​
48 Jan 27, 2018 अर्थ मन्त्रालय विविध शिर्षकबाट भएको निकासा तथा रकमान्तर विवरण (२०७४ पुस महिना)
49 Jan 01, 2018 अर्थ मन्त्रालय विविध शिर्षकबाट भएको निकासा तथा रकमान्तर विवरण (२०७४ मंसिर महिना)
50 Nov 23, 2017 अर्थ मन्त्रालय विविध शिर्षकबाट भएको निकासा तथा रकमान्तर विवरण (२०७४ कार्तिक महिना)
51 Oct 24, 2017 अर्थ मन्त्रालय विविध शिर्षकबाट भएको निकासा तथा रकमान्तर विवरण (२०७४ असोज महिना)
52 Sep 25, 2017 अर्थ मन्त्रालय विविध शिर्षकबाट भएको निकासा तथा रकमान्तर विवरण (२०७४ साउन महिना)
53 Sep 25, 2017 अर्थ मन्त्रालय विविध शिर्षकबाट भएको निकासा तथा रकमान्तर विवरण (२०७४ भदौ महिना)
54 Jul 04, 2017 स्थानिय तहमा बजेट तर्जुमा, कार्यान्वयन, आर्थिक ब्यवस्थापन तथा सम्पत्ति हस्तान्तरण सम्बन्धी निर्देशिका, २०७४
55 Jun 15, 2017 आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को बजेट कार्यान्वयन सम्बन्धी मार्गदर्शन
56 May 29, 2017 बजेट वक्तव्य २०७४/७५
57 May 29, 2017 व्यय अनुमानको विवरण २०७४/७५
58 May 11, 2017 अर्थ मन्त्रालय विविध शिर्षकबाट भएको निकासा तथा रकमान्तर विवरण (२०७३ पौष महिना)
59 May 11, 2017 अर्थ मन्त्रालय विविध शिर्षकबाट भएको निकासा तथा रकमान्तर विवरण (२०७३ माघ महिना)
60 May 11, 2017 अर्थ मन्त्रालय विविध शिर्षकबाट भएको निकासा तथा रकमान्तर विवरण (२०७३ फाल्गुन महिना)
61 May 11, 2017 अर्थ मन्त्रालय विविध शिर्षकबाट भएको निकासा तथा रकमान्तर विवरण (२०७३ चैत्र महिना)
62 Mar 21, 2017 कार्य सञ्चालन निर्देशिका, २०७३ (छैटौं संस्करण)
63 Mar 21, 2017 Budget Formulation referent, 2073 (Seventh edition)
64 Feb 20, 2017 बजेटको मध्यावधि समिक्षा प्रतिवेदन, आ.व. २०७३/७४
65 Dec 16, 2016 अर्थ मन्त्रालय विविध शीर्षकबाट भएको निकासा तथा रकमान्तर विवरण (२०७३ मंसिर महिना)
66 Dec 06, 2016 अर्थ मन्त्रालय विविध शीर्षकबाट भएको निकासा तथा रकमान्तर विवरण (२०७३ कार्तिक महिना)
67 Oct 24, 2016 अर्थ मन्त्रालय विविध शीर्षकबाट भएको निकासा तथा रकमान्तर विवरण (२०७३ साउन महिना)
68 Oct 24, 2016 अर्थ मन्त्रालय विविध शीर्षकबाट भएको निकासा तथा रकमान्तर विवरण (२०७३ भाद्र महिना)
69 Oct 24, 2016 अर्थ मन्त्रालय विविध शीर्षकबाट भएको निकासा तथा रकमान्तर विवरण (२०७३ असोज महिना)
70 Jul 19, 2016 अर्थ मन्त्रालय विविध शीर्षकबाट भएको निकासा तथा रकमान्तर विवरण (२०७३ असार महिना)
71 Jul 19, 2016 New salary scale and grade According to Budget Speech, FY 2073-74
72 Jun 20, 2016 अर्थ मन्त्रालय विविध शीर्षकबाट भएको निकासा तथा रकमान्तर विवरण (२०७३ जेष्ठ महिना)
73 May 29, 2016 व्यय अनुमानको विवरण २०७३/७४
74 May 28, 2016 बजेट वक्तव्य २०७३/७४
75 May 26, 2016 अर्थ मन्त्रालय विविध शीर्षकबाट भएको निकासा तथा रकमान्तर विवरण (२०७२ चैत्र महिना)
76 May 26, 2016 अर्थ मन्त्रालय विविध शीर्षकबाट भएको निकासा तथा रकमान्तर विवरण (२०७३ बैशाख महिना)
77 May 05, 2016 विनियोजन विधेयक, २०७३ का सिद्धान्त र प्राथमिकता
78 Mar 15, 2016 अर्थ मन्त्रालय विविध शीर्षकबाट भएको निकासा तथा रकमान्तर विवरण (२०७२ माघ महिना)
79 Mar 15, 2016 अर्थ मन्त्रालय विविध शीर्षकबाट भएको निकासा तथा रकमान्तर विवरण (२०७२ फागुन महिना)
80 Feb 18, 2016 आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को बजेटको मध्यावधि समीक्षा प्रतिवेदन
81 Feb 10, 2016 Press Release
82 Jan 17, 2016 अर्थ मन्त्रालय विविध शीर्षकबाट भएको निकासा तथा रकमान्तर विवरण (२०७२ पौष महिना)
83 Jan 01, 2016 अर्थ मन्त्रालय विविध शीर्षकबाट भएको निकासा तथा रकमान्तर विवरण (२०७२ मंसिर महिना)
84 Nov 25, 2015 अर्थ मन्त्रालय विविध शीर्षकबाट भएको निकासा तथा रकमान्तर विवरण (२०७२ कार्तिक महिना)
85 Nov 24, 2015 देशको वर्तमान आर्थिक अवस्था र नेपाल सरकारको तत्कालको कार्यदिशासम्बन्धी श्वेतपत्र २०७२
86 Nov 04, 2015 अर्थ मन्त्रालय विविध शीर्षकबाट भएको निकासा तथा रकमान्तर विवरण (२०७२ असोज महिना)
87 Oct 02, 2015 भ्रमण खर्च (चौथो संशोधन) नियमावली, २०७२
88 Sep 28, 2015 अर्थ मन्त्रालय विविध शीर्षकबाट भएको निकासा तथा रकमान्तर विवरण (२०७२ भाद्र महिना)
89 Sep 02, 2015 अर्थ मन्त्रालय विविध शीर्षकबाट भएको निकासा तथा रकमान्तर विवरण (श्रावण महिना)
90 Jul 22, 2015 अर्थ मन्त्रालय विविध शीर्षकबाट भएको निकासा तथा रकमान्तर विवरण (असार महिना)
91 Jul 14, 2015 बजेट वक्तव्य २०७२/७३
92 Jul 14, 2015 व्यय अनुमानको विवरण २०७२/७३
93 Jul 14, 2015 Source Book: White Book FY 2015-16
94 Jul 01, 2015 विनियोजन विधेयक, २०७२ का सिद्धान्त र प्राथमिकता
95 Jun 16, 2015 अर्थ मन्त्रालय विविध शीर्षकबाट भएको निकासा तथा रकमान्तर विवरण (जेष्ठ महिना)
96 May 27, 2015 Customs Cleared Relief Material List (2072-2-12)
97 May 19, 2015 Customs Cleared Relief Material List (2072-2-4)
98 May 18, 2015 केन्द्रीय दैवीप्रकोप उद्धार समितिबाट तोकिएका राहत सामाग्रीहरुको विवरण
99 May 18, 2015 केन्द्रीय दैवीप्रकोप उद्धार समितिबाट तोकिएका राहत सामाग्रीहरुको विवरण
100 May 18, 2015 Customs Cleared Relief Material List (2072-2-3)
101 May 15, 2015 Artha Mantralaya bibidh sirsakbata bhayeko nikasa tatha rakamantar (2072 Baisakh Mahina)
102 May 09, 2015 Customs Cleared Relief Material List (2072-1-25)
103 May 08, 2015 Customs Cleared Relief Material List (2072-1-24)
104 May 06, 2015 Customs Cleared Relief Material List (2072-1-22)
105 Apr 30, 2015 प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा हुने गरी रकमान्तर निकासा
106 Apr 15, 2015 Artha Mantralaya bibidh Shirshak bata bhayeko nikasa tatha rakamantar bibaran (2071 Chaitra Mahina)
107 Mar 15, 2015 Aartha Mantralaya bibidh Shirshik bata bhayeko nikasa tatha rakamantar bibaran (2071 Falgun Mahina)
108 Feb 24, 2015 आर्थिक वर्ष 2071/72 को बजेटको मध्यावधि समीक्षा प्रतिवेदन नेपाल सरकार
109 Feb 15, 2015 Artha Mantralaya bibidh Shirshak bata bhayeko nikasa tatha rakamantar bibaran (2071 Magh Mahina)
110 Jan 18, 2015 Artha Mantralaya bibidh Shirshak bata bhayeko nikasa tatha rakamantar bibaran (2071 Poush Mahina)
111 Dec 17, 2014 Artha Mantralaya bibidh Shirshak bata bhayeko nikasa tatha rakamantar bibaran (2071 Mangsir Mahina)
112 Nov 18, 2014 Artha Mantralaya bibidh Shirshak bata bhayeko nikasa tatha rakamantar bibaran (2071 kartik Mahina)
113 Oct 19, 2014 Artha Mantralaya bibidh Shirshak bata bhayeko nikasa tatha rakamantar bibaran (2071 Ashwin Mahina)
114 Oct 01, 2014 व्यय अनुमानको विवरण २०७१/७२
115 Oct 01, 2014 बजेट वक्तव्य २०७१/७२
116 Sep 18, 2014 Artha Mantralaya bibidh Shirshak bata bhayeko nikasa tatha rakamantar bibaran (2071 Bhadra Mahina)
117 Aug 21, 2014 Artha Mantralaya bibidh Shirshak bata bhayeko nikasa tatha rakamantar bibaran (2071 Shrawan Mahina)
118 Aug 20, 2014 New salary scale and Allowance According to Budget Speech, FY 2071-72 (Revised)
119 Jul 20, 2014 New salary scale and Allowance According to Budget Speech, FY 2071-72
120 Jul 18, 2014 Artha Mantralaya bibidh Shirshak bata bhayeko nikasa tatha rakamantar bibaran (2071 Asar Mahina)
121 Jul 13, 2014 Source Book: White Book FY 2014/2015(English Version)
122 Jun 12, 2014 Budgetko Siddanta ra Prathamikata, Arthik Barsha 2071-72
123 Apr 28, 2014 Barshik Pragati Mulyankan Pratibedan, FY 2012-13
124 Apr 28, 2014 Budget ko Madhyawadhi Samikshya Pratibedan, FY 2013-14
125 Apr 09, 2014 कार्य सञ्चालन निर्देशिका, २०७० [ पाँचौ संस्करण]
126 Apr 04, 2014 Kharcha Shirshakgat Sanket Tatha Bargikaran
127 Mar 19, 2014 Artha Mantralaya bibidh Shirshak bata bhayeko nikasa tatha rakamantar bibaran (2070 Falgun Mahina)
128 Mar 03, 2014 Budget ko Madhyawadhi Samikshya Pratibedan, FY 2070-71
129 Mar 03, 2014 Budget ko Barshik pragati mulyankan Pratibedan, FY 2069-70
130 Feb 13, 2014 Artha Mantralaya bibidh Shirshak bata bhayeko nikasa tatha rakamantar bibaran (2070 Magh Mahina)
131 Jan 17, 2014 Artha Mantralaya bibidh Shirshak bata bhayeko nikasa tatha rakamantar bibaran (2070 Poush Mahina)
132 Dec 16, 2013 Artha Mantralaya bibidh Shirshak bata bhayeko nikasa tatha rakamantar bibaran (2070 Mangsir Mahina)
133 Nov 24, 2013 Artha Mantralaya bibidh Shirshak bata bhayeko nikasa tatha rakamantar bibaran (2070 Kartik Mahina)
134 Oct 21, 2013 Artha Mantralaya bibidh Shirshak bata bhayeko nikasa tatha rakamantar bibaran (2070 Ashoj Mahina)
135 Oct 01, 2013 बजेट वक्तव्य २०७०/७१
136 Oct 01, 2013 व्यय अनुमानको विवरण २०७०/७१
137 Sep 27, 2013 Artha Mantralaya bibidh Shirshak bata bhayeko nikasa tatha rakamantar bibaran (2070 Shrawan to Bhadra Mahina)
138 Jul 26, 2013 Salary Scale 2066
139 Jul 25, 2013 Budget ko Madhyawadhi Samikshya Pratibedan, FY 2010-11
140 Jul 25, 2013 Sarakari Budget Byawasthapan tatha Kharch pranali punarawalokan Ayogako pratibedan, 2010-11
141 Jul 15, 2013 Medium-Term Expenditure Framework for Fiscal Year 2011/12 - 2013/14
142 Jul 15, 2013 Expenditure Forecast Detail, (FY 2068-69 to FY 2070-71)
143 Oct 01, 2012 व्यय अनुमानको विवरण २०६९/७०
144 Oct 01, 2012 बजेट वक्तव्य २०६९/७०-१
145 Oct 01, 2012 बजेट वक्तव्य २०६९/७०- चैत्र
146 Oct 01, 2011 व्यय अनुमानको विवरण २०६८/६९
147 Oct 01, 2011 बजेट वक्तव्य २०६८/६९
148 Oct 01, 2010 व्यय अनुमानको विवरण २०६७/६८
149 Oct 01, 2010 बजेट वक्तव्य २०६७/६८ असार
150 Oct 01, 2010 बजेट वक्तव्य २०६७/६८ मङ्सिर
151 Oct 01, 2009 व्यय अनुमानको विवरण २०६६/६७
152 Oct 01, 2009 बजेट वक्तव्य २०६६/६७
153 Oct 01, 2008 व्यय अनुमानको विवरण २०६५/६६
154 Oct 01, 2008 बजेट वक्तव्य २०६५/६६ असोज
155 Oct 01, 2008 बजेट वक्तव्य २०६५/६६ असार
156 Oct 01, 2007 व्यय अनुमानको विवरण २०६४/६५
157 Oct 01, 2007 बजेट वक्तव्य २०६४/६५
158 Oct 01, 2006 व्यय अनुमानको विवरण २०६३/६४
159 Oct 01, 2006 बजेट वक्तव्य २०६३/६४
160 Oct 01, 2005 व्यय अनुमानको विवरण २०६२/६३
161 Oct 01, 2005 बजेट वक्तव्य २०६२/६३
162 Oct 01, 2004 व्यय अनुमानको विवरण २०६१/६२
163 Oct 01, 2004 बजेट वक्तव्य २०६१/६२
164 Oct 01, 2003 व्यय अनुमानको विवरण २०६०/६१
165 Oct 01, 2003 बजेट वक्तव्य २०६०/६१
166 Oct 01, 2002 व्यय अनुमानको विवरण २०५९/६०
167 Oct 01, 2002 बजेट वक्तव्य २०५९/६०
168 Oct 01, 2001 बजेट वक्तव्य २०५८/५९
169 Oct 01, 2000 बजेट वक्तव्य २०५७/५८
170 Oct 01, 1999 बजेट वक्तव्य २०५६/५७
171 Oct 01, 1998 बजेट वक्तव्य २०५५/५६
172 Oct 01, 1997 बजेट वक्तव्य २०५४/५५
173 Oct 01, 1996 बजेट वक्तव्य २०५३/५४
174 Oct 01, 1995 बजेट वक्तव्य २०५२/५३
175 Oct 01, 1994 बजेट वक्तव्य २०५१/५२
176 Oct 01, 1993 बजेट वक्तव्य २०५०/५१
177 Oct 01, 1992 बजेट वक्तव्य २०४९/५०
178 Oct 01, 1991 बजेट वक्तव्य २०४८/४९
179 Oct 01, 1990 बजेट वक्तव्य २०४७/४८
180 Oct 01, 1989 बजेट वक्तव्य २०४६/४७
181 Oct 01, 1988 बजेट वक्तव्य २०४५/४६
182 Oct 01, 1987 बजेट वक्तव्य २०४४/४५
183 Oct 01, 1986 बजेट वक्तव्य २०४३/४४
184 Oct 01, 1985 बजेट वक्तव्य २०४२/४३
185 Oct 01, 1984 बजेट वक्तव्य २०४१/४२
186 Oct 01, 1983 बजेट वक्तव्य २०४०/४१
187 Oct 01, 1982 बजेट वक्तव्य २०३९/४०
188 Oct 01, 1981 बजेट वक्तव्य २०३८/३९
189 Oct 01, 1980 बजेट वक्तव्य २०३७/३८
190 Oct 01, 1979 बजेट वक्तव्य २०३६/३७
191 Oct 01, 1978 बजेट वक्तव्य २०३५/३६
192 Oct 01, 1977 बजेट वक्तव्य २०३४/३५
193 Oct 01, 1976 बजेट वक्तव्य २०३३/३४
194 Oct 01, 1975 बजेट वक्तव्य २०३२/३३
195 Oct 01, 1974 बजेट वक्तव्य २०३१/३२
196 Oct 01, 1973 बजेट वक्तव्य २०३०/३१
197 Oct 01, 1972 बजेट वक्तव्य २०२९/३०
198 Oct 01, 1971 बजेट वक्तव्य २०२८/२९
199 Oct 01, 1970 बजेट वक्तव्य २०२७/२८
200 Oct 01, 1969 बजेट वक्तव्य २०२६/२७
201 Oct 01, 1968 बजेट वक्तव्य २०२५/२६
202 Oct 01, 1967 बजेट वक्तव्य २०२४/२५
203 Oct 01, 1966 बजेट वक्तव्य २०२३/२४
204 Oct 01, 1965 बजेट वक्तव्य २०२२/२३
205 Oct 01, 1964 बजेट वक्तव्य २०२१/२२
206 Oct 01, 1963 बजेट वक्तव्य २०२०/२१
207 Oct 01, 1962 बजेट वक्तव्य २०१९/२०
208 Oct 01, 1961 बजेट वक्तव्य २०१८/१९
209 Oct 01, 1960 बजेट वक्तव्य २०१७/१८
210 Oct 01, 1959 बजेट वक्तव्य २०१६/१७
211 Oct 01, 1956 बजेट वक्तव्य २०१३/१४
212 Oct 01, 1952 बजेट वक्तव्य २००९/१०
213 Oct 01, 1951 बजेट वक्तव्य २००८/०९