Nepal Flag
Check Mail | नेपाली | English

Budget and Programme Division

Documents

Year:
S.No Date Title
1 Jul 19, 2019 अर्थ मन्त्रालय विविध शीर्षकबाट भएको निकासा तथा रकमान्तर विवरण (२०७६ असार महिना)
2 Jun 19, 2019 Budget Speech 2019-20
3 Jun 17, 2019 अर्थ मन्त्रालय विविध शीर्षकबाट भएको निकासा तथा रकमान्तर विवरण (२०७६ बैशाख महिना)
4 Jun 17, 2019 अर्थ मन्त्रालय विविध शीर्षकबाट भएको निकासा तथा रकमान्तर विवरण (२०७६ जेठ महिना)
5 Jun 03, 2019 अन्तर सरकारी वित्तिय हस्तान्तरण ७६-७७
6 May 29, 2019 व्यय अनुमानको विवरण खर्च शीर्षकगत र स्रोतगत समेत आर्थिक वर्ष २०७६/७७
7 May 11, 2019 विनियोजन विधेयक २०७६ का सिद्धान्त र प्राथामिकता
8 Apr 26, 2019 कार्य संचालन निर्देशिका २०७५
9 Apr 26, 2019 बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन २०७५
10 Apr 16, 2019 अर्थ मन्त्रालय विविध शीर्षकबाट भएको निकासा तथा रकमान्तर विवरण (२०७५ चैत्र महिना)
11 Mar 25, 2019 अर्थ मन्त्रालय विविध शीर्षकबाट भएको निकासा तथा रकमान्तर विवरण (२०७५ फागुन महिना)
12 Mar 11, 2019 स्थानीय तहले समपूरक र विशेष अनुदानबाट सञ्चालन हुने आयोजना कार्यन्वयन गर्दा अवलम्बन गर्नु पर्ने मार्गदर्शन एवं शर्तहरु
13 Mar 05, 2019 आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन
14 Feb 14, 2019 अर्थ मन्त्रालय विविध शीर्षकबाट भएको निकासा तथा रकमान्तर विवरण (२०७५ माघ महिना)
15 Feb 12, 2019 Annual Report 2074-75
16 Jan 16, 2019 अर्थ मन्त्रालय विविध शीर्षकबाट भएको निकासा तथा रकमान्तर विवरण (२०७५ पुस महिना)
17 Dec 24, 2018 अर्थ मन्त्रालय विविध शीर्षकबाट भएको निकासा तथा रकमान्तर विवरण (२०७५ मंसिर महिना)
18 Nov 19, 2018 अर्थ मन्त्रालय विविध शीर्षकबाट भएको निकासा तथा रकमान्तर विवरण (२०७५ कार्तिक महिना)
19 Oct 03, 2018 अर्थ मन्त्रालय विविध शीर्षकबाट भएको निकासा तथा रकमान्तर विवरण (२०७५ भदौ महिना)
20 Aug 19, 2018 अर्थ मन्त्रालय विविध शीर्षकबाट भएको निकासा तथा रकमान्तर विवरण (२०७५ साउन महिना)
21 Aug 17, 2018 आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण सम्बन्धी व्यवस्था र मार्गदर्शन
22 Aug 07, 2018 महंगी भत्ता,पोशाक र सावधिक जीवन बीमाको बीमाङ्क वृद्धि सम्बन्धमा
23 Jul 23, 2018 आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेट कार्यान्वयन सम्बन्धी मार्गदर्शन।
24 Jul 23, 2018 अर्थ मन्त्रालय विविध शीर्षकबाट भएको निकासा तथा रकमान्तर विवरण (२०७५ असार महिना)
25 Jul 10, 2018 अर्थ मन्त्रालय विविध शीर्षकबाट भएको निकासा तथा रकमान्तर विवरण (२०७४ फागुन महिना)
26 Jul 10, 2018 अर्थ मन्त्रालय विविध शीर्षकबाट भएको निकासा तथा रकमान्तर विवरण (२०७४ चैत्र महिना)
27 Jul 10, 2018 अर्थ मन्त्रालय विविध शीर्षकबाट भएको निकासा तथा रकमान्तर विवरण (२०७५ बैशाख महिना)
28 Jul 10, 2018 अर्थ मन्त्रालय विविध शीर्षकबाट भएको निकासा तथा रकमान्तर विवरण (२०७५ जेठ महिना)
29 Jun 01, 2018 Budget Speech for FY 2018-19
30 May 29, 2018 आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेट वक्तव्य
31 May 29, 2018 अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण (प्रदेश र स्थानीय तह) आर्थिक वर्ष २०७५/७६
32 May 29, 2018 व्यय अनुमानको विवरण खर्च शीर्षकगत र स्रोतगत समेत आर्थिक वर्ष २०७५/७६
33 Apr 13, 2018 Annual report FY 2073/74
34 Mar 21, 2018 अर्थ मन्त्रालय विविध शिर्षकबाट भएको निकासा तथा रकमान्तर विवरण (२०७४ फागुन महिना)
35 Mar 18, 2018 अर्थ मन्त्रालय विविध शिर्षकबाट भएको निकासा तथा रकमान्तर विवरण (२०७४ माघ महिना)
36 Mar 07, 2018 आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन​​
37 Jan 27, 2018 अर्थ मन्त्रालय विविध शिर्षकबाट भएको निकासा तथा रकमान्तर विवरण (२०७४ पुस महिना)
38 Jan 01, 2018 अर्थ मन्त्रालय विविध शिर्षकबाट भएको निकासा तथा रकमान्तर विवरण (२०७४ मंसिर महिना)
39 Nov 23, 2017 अर्थ मन्त्रालय विविध शिर्षकबाट भएको निकासा तथा रकमान्तर विवरण (२०७४ कार्तिक महिना)
40 Oct 24, 2017 अर्थ मन्त्रालय विविध शिर्षकबाट भएको निकासा तथा रकमान्तर विवरण (२०७४ असोज महिना)
41 Sep 25, 2017 अर्थ मन्त्रालय विविध शिर्षकबाट भएको निकासा तथा रकमान्तर विवरण (२०७४ साउन महिना)
42 Sep 25, 2017 अर्थ मन्त्रालय विविध शिर्षकबाट भएको निकासा तथा रकमान्तर विवरण (२०७४ भदौ महिना)
43 Jul 04, 2017 स्थानिय तहमा बजेट तर्जुमा, कार्यान्वयन, आर्थिक ब्यवस्थापन तथा सम्पत्ति हस्तान्तरण सम्बन्धी निर्देशिका, २०७४
44 Jun 15, 2017 आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को बजेट कार्यान्वयन सम्बन्धी मार्गदर्शन
45 May 30, 2017 Budget Speech of Fiscal Year 2017/18
46 May 29, 2017 Budget Speech of Fiscal Year 2017/18
47 May 29, 2017 व्यय अनुमानको विवरण खर्च र्शीषकर्गत र स्रोतगत समेत आर्थिक वर्ष २०७४/७५
48 May 29, 2017 अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण (प्रदेश र स्थानीय तह) आर्थिक वर्ष २०७४/७५
49 May 11, 2017 अर्थ मन्त्रालय विविध शिर्षकबाट भएको निकासा तथा रकमान्तर विवरण (२०७३ पौष महिना)
50 May 11, 2017 अर्थ मन्त्रालय विविध शिर्षकबाट भएको निकासा तथा रकमान्तर विवरण (२०७३ माघ महिना)
51 May 11, 2017 अर्थ मन्त्रालय विविध शिर्षकबाट भएको निकासा तथा रकमान्तर विवरण (२०७३ फाल्गुन महिना)
52 May 11, 2017 अर्थ मन्त्रालय विविध शिर्षकबाट भएको निकासा तथा रकमान्तर विवरण (२०७३ चैत्र महिना)
53 Mar 21, 2017 कार्य सञ्चालन निर्देशिका, २०७३ (छैटौं संस्करण)
54 Mar 21, 2017 Budget Formulation referent, 2073 (Seventh edition)
55 Feb 20, 2017 बजेटको मध्यावधि समिक्षा प्रतिवेदन, आ.व. २०७३/७४
56 Dec 16, 2016 अर्थ मन्त्रालय विविध शीर्षकबाट भएको निकासा तथा रकमान्तर विवरण (२०७३ मंसिर महिना)
57 Dec 06, 2016 अर्थ मन्त्रालय विविध शीर्षकबाट भएको निकासा तथा रकमान्तर विवरण (२०७३ कार्तिक महिना)
58 Oct 24, 2016 अर्थ मन्त्रालय विविध शीर्षकबाट भएको निकासा तथा रकमान्तर विवरण (२०७३ साउन महिना)
59 Oct 24, 2016 अर्थ मन्त्रालय विविध शीर्षकबाट भएको निकासा तथा रकमान्तर विवरण (२०७३ भाद्र महिना)
60 Oct 24, 2016 अर्थ मन्त्रालय विविध शीर्षकबाट भएको निकासा तथा रकमान्तर विवरण (२०७३ असोज महिना)
61 Sep 12, 2016 Red Book Fiscal Year 2016-17
62 Jul 19, 2016 अर्थ मन्त्रालय विविध शीर्षकबाट भएको निकासा तथा रकमान्तर विवरण (२०७३ असार महिना)
63 Jul 19, 2016 New salary scale and grade According to Budget Speech, FY 2073-74
64 Jun 20, 2016 अर्थ मन्त्रालय विविध शीर्षकबाट भएको निकासा तथा रकमान्तर विवरण (२०७३ जेष्ठ महिना)
65 May 29, 2016 आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को व्यय अनुमानको विवरण (खर्च शीर्षकगत र स्रोतगत समेत)
66 May 28, 2016 आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को बजेट वक्तव्य
67 May 26, 2016 अर्थ मन्त्रालय विविध शीर्षकबाट भएको निकासा तथा रकमान्तर विवरण (२०७२ चैत्र महिना)
68 May 26, 2016 अर्थ मन्त्रालय विविध शीर्षकबाट भएको निकासा तथा रकमान्तर विवरण (२०७३ बैशाख महिना)
69 May 05, 2016 विनियोजन विधेयक, २०७३ का सिद्धान्त र प्राथमिकता
70 Mar 15, 2016 अर्थ मन्त्रालय विविध शीर्षकबाट भएको निकासा तथा रकमान्तर विवरण (२०७२ माघ महिना)
71 Mar 15, 2016 अर्थ मन्त्रालय विविध शीर्षकबाट भएको निकासा तथा रकमान्तर विवरण (२०७२ फागुन महिना)
72 Feb 18, 2016 आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को बजेटको मध्यावधि समीक्षा प्रतिवेदन
73 Feb 10, 2016 Press Release
74 Jan 17, 2016 अर्थ मन्त्रालय विविध शीर्षकबाट भएको निकासा तथा रकमान्तर विवरण (२०७२ पौष महिना)
75 Jan 01, 2016 अर्थ मन्त्रालय विविध शीर्षकबाट भएको निकासा तथा रकमान्तर विवरण (२०७२ मंसिर महिना)
76 Nov 25, 2015 अर्थ मन्त्रालय विविध शीर्षकबाट भएको निकासा तथा रकमान्तर विवरण (२०७२ कार्तिक महिना)
77 Nov 24, 2015 देशको वर्तमान आर्थिक अवस्था र नेपाल सरकारको तत्कालको कार्यदिशासम्बन्धी श्वेतपत्र २०७२
78 Nov 04, 2015 अर्थ मन्त्रालय विविध शीर्षकबाट भएको निकासा तथा रकमान्तर विवरण (२०७२ असोज महिना)
79 Oct 02, 2015 भ्रमण खर्च (चौथो संशोधन) नियमावली, २०७२
80 Sep 28, 2015 अर्थ मन्त्रालय विविध शीर्षकबाट भएको निकासा तथा रकमान्तर विवरण (२०७२ भाद्र महिना)
81 Sep 02, 2015 अर्थ मन्त्रालय विविध शीर्षकबाट भएको निकासा तथा रकमान्तर विवरण (श्रावण महिना)
82 Jul 22, 2015 अर्थ मन्त्रालय विविध शीर्षकबाट भएको निकासा तथा रकमान्तर विवरण (असार महिना)
83 Jul 15, 2015 Budget Speech for FY 2015-16 (English Version)
84 Jul 14, 2015 Budget Speech for FY 2015-16
85 Jul 14, 2015 Estimates of Expenditure: Red Book FY 2015-16
86 Jul 14, 2015 Source Book: White Book FY 2015-16
87 Jul 01, 2015 मा. अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले व्यवस्थापिका-संसदमा प्रस्तुत गर्नुभएको विनियोजन विधेयक, २०७२ का सिद्धान्त र प्राथमिकता
88 Jun 16, 2015 अर्थ मन्त्रालय विविध शीर्षकबाट भएको निकासा तथा रकमान्तर विवरण (जेष्ठ महिना)
89 May 27, 2015 Customs Cleared Relief Material List (2072-2-12)
90 May 19, 2015 Customs Cleared Relief Material List (2072-2-4)
91 May 18, 2015 केन्द्रीय दैवीप्रकोप उद्धार समितिबाट तोकिएका राहत सामाग्रीहरुको विवरण
92 May 18, 2015 केन्द्रीय दैवीप्रकोप उद्धार समितिबाट तोकिएका राहत सामाग्रीहरुको विवरण
93 May 18, 2015 Customs Cleared Relief Material List (2072-2-3)
94 May 15, 2015 Artha Mantralaya bibidh sirsakbata bhayeko nikasa tatha rakamantar (2072 Baisakh Mahina)
95 May 09, 2015 Customs Cleared Relief Material List (2072-1-25)
96 May 08, 2015 Customs Cleared Relief Material List (2072-1-24)
97 May 06, 2015 Customs Cleared Relief Material List (2072-1-22)
98 Apr 30, 2015 प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा हुने गरी रकमान्तर निकासा
99 Apr 15, 2015 Artha Mantralaya bibidh Shirshak bata bhayeko nikasa tatha rakamantar bibaran (2071 Chaitra Mahina)
100 Mar 15, 2015 Aartha Mantralaya bibidh Shirshik bata bhayeko nikasa tatha rakamantar bibaran (2071 Falgun Mahina)
101 Feb 24, 2015 आर्थिक वर्ष 2071/72 को बजेटको मध्यावधि समीक्षा प्रतिवेदन नेपाल सरकार
102 Feb 15, 2015 Artha Mantralaya bibidh Shirshak bata bhayeko nikasa tatha rakamantar bibaran (2071 Magh Mahina)
103 Jan 18, 2015 Artha Mantralaya bibidh Shirshak bata bhayeko nikasa tatha rakamantar bibaran (2071 Poush Mahina)
104 Dec 17, 2014 Artha Mantralaya bibidh Shirshak bata bhayeko nikasa tatha rakamantar bibaran (2071 Mangsir Mahina)
105 Nov 18, 2014 Artha Mantralaya bibidh Shirshak bata bhayeko nikasa tatha rakamantar bibaran (2071 kartik Mahina)
106 Oct 19, 2014 Artha Mantralaya bibidh Shirshak bata bhayeko nikasa tatha rakamantar bibaran (2071 Ashwin Mahina)
107 Sep 18, 2014 Artha Mantralaya bibidh Shirshak bata bhayeko nikasa tatha rakamantar bibaran (2071 Bhadra Mahina)
108 Aug 21, 2014 Artha Mantralaya bibidh Shirshak bata bhayeko nikasa tatha rakamantar bibaran (2071 Shrawan Mahina)
109 Aug 20, 2014 New salary scale and Allowance According to Budget Speech, FY 2071-72 (Revised)
110 Jul 20, 2014 New salary scale and Allowance According to Budget Speech, FY 2071-72
111 Jul 18, 2014 Artha Mantralaya bibidh Shirshak bata bhayeko nikasa tatha rakamantar bibaran (2071 Asar Mahina)
112 Jul 15, 2014 Budget Speech for FY 2014-15
113 Jul 13, 2014 Estimates of Expenditure: Red Book FY 2014-15
114 Jul 13, 2014 Source Book: White Book FY 2014/2015(English Version)
115 Jun 12, 2014 Budgetko Siddanta ra Prathamikata, Arthik Barsha 2071-72
116 Apr 28, 2014 Barshik Pragati Mulyankan Pratibedan, FY 2012-13
117 Apr 28, 2014 Budget ko Madhyawadhi Samikshya Pratibedan, FY 2013-14
118 Apr 09, 2014 Karya Sanchalan Nirdeshika, 2070 [Fifth Edition]
119 Apr 04, 2014 Kharcha Shirshakgat Sanket Tatha Bargikaran
120 Mar 19, 2014 Artha Mantralaya bibidh Shirshak bata bhayeko nikasa tatha rakamantar bibaran (2070 Falgun Mahina)
121 Mar 03, 2014 Budget ko Madhyawadhi Samikshya Pratibedan, FY 2070-71
122 Mar 03, 2014 Budget ko Barshik pragati mulyankan Pratibedan, FY 2069-70
123 Feb 13, 2014 Artha Mantralaya bibidh Shirshak bata bhayeko nikasa tatha rakamantar bibaran (2070 Magh Mahina)
124 Jan 17, 2014 Artha Mantralaya bibidh Shirshak bata bhayeko nikasa tatha rakamantar bibaran (2070 Poush Mahina)
125 Dec 16, 2013 Artha Mantralaya bibidh Shirshak bata bhayeko nikasa tatha rakamantar bibaran (2070 Mangsir Mahina)
126 Nov 24, 2013 Artha Mantralaya bibidh Shirshak bata bhayeko nikasa tatha rakamantar bibaran (2070 Kartik Mahina)
127 Oct 21, 2013 Artha Mantralaya bibidh Shirshak bata bhayeko nikasa tatha rakamantar bibaran (2070 Ashoj Mahina)
128 Sep 27, 2013 Artha Mantralaya bibidh Shirshak bata bhayeko nikasa tatha rakamantar bibaran (2070 Shrawan to Bhadra Mahina)
129 Jul 25, 2013 Budget ko Madhyawadhi Samikshya Pratibedan, FY 2010-11
130 Jul 25, 2013 Sarakari Budget Byawasthapan tatha Kharch pranali punarawalokan Ayogako pratibedan, 2010-11
131 Jul 22, 2013 Line Item Details FY 2006/2007
132 Jul 22, 2013 Line Item Details FY 2009/2010
133 Jul 22, 2013 Line Item Details FY 2010/2011
134 Jul 21, 2013 Line Item Details FY 2004/2005
135 Jul 21, 2013 Line Item Details FY 2008/2009
136 Jul 20, 2013 Line Item Details FY 2003/2004
137 Jul 18, 2013 Estimates of Expenditure for Fiscal Year 2013-14
138 Jul 17, 2013 Estimates of Expenditure for Fiscal Year 2012-13
139 Jul 16, 2013 Estimates of Expenditure for Fiscal Year 2011-12
140 Jul 15, 2013 Medium-Term Expenditure Framework for Fiscal Year 2011/12 - 2013/14
141 Jul 15, 2013 Expenditure Forecast Detail, (FY 2068-69 to FY 2070-71)
142 Jul 14, 2013 Budget Speech for FY 2012-13
143 Jul 13, 2013 Budget Speech for FY 2012-13 (15th July 2012)
144 Jul 12, 2013 Budget Speech for FY 2011-12
145 Jul 11, 2013 Budget Speech for FY 2012-13 (09th April 2013)
146 Jul 10, 2013 Budget Speech for FY 2010-11 (12th July 2010)
147 Jul 08, 2013 Budget Speech for FY 2009-10
148 Jul 07, 2013 Budget Speech for FY 2008-09 (19th Sep. 2008)
149 Jul 07, 2013 Budget Speech for FY 2008-09 (19th Sep. 2008)
150 Jul 06, 2013 Budget Speech for FY 2008-09 (14th July 2008)
151 Jul 05, 2013 Budget Speech for FY 2007-08
152 Jul 04, 2013 Budget Speech for FY 2006-07
153 Jul 03, 2013 Budget Speech for FY 2005-06
154 Jul 02, 2013 Budget Speech for FY 2004-05
155 Jul 01, 2013 Budget Speech for FY 2003-04
156 Jun 30, 2013 Budget Speech for FY 2002-03
157 Jun 29, 2013 Budget Speech for FY 2001-02
158 Jun 28, 2013 Budget Speech for FY 2000-01
159 Jun 27, 2013 Budget Speech for FY 1999-2000
160 Jun 27, 2013 Budget Speech for FY 1994-95
161 Jun 27, 2013 Budget Speech for FY 1998-99
162 Jun 27, 2013 Budget Speech for FY 1997-98
163 Jun 27, 2013 Budget Speech for FY 1996-97
164 Jun 27, 2013 Budget Speech for FY 1995-96
165 Jun 27, 2013 Budget Speech for FY 1993-94
166 Jan 10, 2013 Estimates of Expenditure for Fiscal Year 2010-11
167 Jan 08, 2013 Estimates of Expenditure for Fiscal Year 2009-10
168 Jan 07, 2013 Estimates of Expenditure for Fiscal Year 2008-09
169 Jan 06, 2013 Estimates of Expenditure for Fiscal Year 2007-08
170 Jan 05, 2013 Estimates of Expenditure for Fiscal Year 2006-07
171 Jan 04, 2013 Estimates of Expenditure for Fiscal Year 2005-06
172 Jan 03, 2013 Estimates of Expenditure for Fiscal Year 2004-05
173 Jan 02, 2013 Estimates of Expenditure for Fiscal Year 2003-04
174 Jan 01, 2013 Estimates of Expenditure for Fiscal Year 2002-03
175 Aug 01, 2012 Statement of Income and Expenditure FY 1998-99
176 Jul 01, 2010 Line Item Details FY 2067/2068
177 Jul 01, 2009 Line Item Details FY 2066/2067
178 Jul 01, 2008 Line Item Details FY 2065/2066
179 Jul 01, 2007 Statement of Income & Expenditure FY 2056/2057
180 Jul 01, 2005 Statement of Income & Expenditure FY 2057/2058
181 Jul 01, 2005 Statement of Income & Expenditure FY 2058/2059