Nepal Flag
Check Mail | नेपाली | English

Revenue Management Division

Documents

Year:
S.No Date Title
1 Oct 01, 2020 आर्थिक ऐन, २०७७
2 May 29, 2020 ऋण तथा जमानत चौबीसौ संशोधन) विधेयक २०७७
3 May 29, 2020 राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक २०७७
4 Jul 21, 2019 आर्थिक ऐन, २०७६
5 Dec 26, 2018 प्रदेश तथा स्थानीय कर सम्वन्धी अध्ययन तथा सुझाव प्रतिवेदन, २०७५
6 Jun 08, 2018 नेपाल राजपत्र, मूल्य अभिवृद्धि कर (बीसौं संशोधन ) नियमावली, २०७५
7 May 29, 2018 आर्थिक ऐन, २०७५
8 Jul 27, 2017 मदिरा (दोस्रो संशोधन) नियमहरु, २०७४
9 Jun 08, 2017 राजस्व परामर्श समितिको प्रतिवेदन २०७४
10 May 29, 2017 आर्थिक ऐन, २०७४
11 Oct 02, 2016 आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को राजस्व नीति तथा कार्यक्रम एवं कार्यान्वयन कार्ययोजना
12 Aug 28, 2016 अन्तःशुल्क(सोह्रौं संशोधन)नियमावली, २०७३
13 Aug 28, 2016 आयकर(छैठौं संशोधन)नियमावली, २०७३
14 Aug 28, 2016 'निजी गुण्टा, झिटी भारी' सम्बन्धी
15 Aug 28, 2016 भन्सार(सातौं संशोधन)नियमावली, २०७३
16 Aug 28, 2016 मूल्य अभिवृद्धि कर(अठारौं संशोधन)नियमावली, २०७३
17 Jul 23, 2016 सामयिक कर असुल ऐन,२०१२ अनुसार अर्थ मन्त्रालयको सूचना ( नेपला राजपत्र, जेठ १५ २०७३)
18 Jul 14, 2016 आर्थिक ऐन, २०७३
19 May 29, 2016 राजस्व परामर्श समितिको प्रतिवेदन २०७३
20 Jul 24, 2015 मूल्य अभिबृद्दि कर (सत्रौ संसोधन) नियमावली, २०७२
21 Jul 24, 2015 भन्सार (छैठौ संशोधन) नियमावली, २०७२
22 Jul 24, 2015 अन्त:शुल्क (पन्ध्रौ संशोधन) नियमावली, २०७२
23 Jul 24, 2015 आयकर (पाचौं संशोधन) नियमावली, २०७२
24 Jul 16, 2015 राजस्व परामर्श समितिको प्रतिवेदन २०७२
25 Jul 14, 2015 आर्थिक ऐन, २०७२ (विधेयक)
26 Jul 05, 2015 उच्चस्तरीय कर प्रणाली पुनरावलोकन आयोगको प्रतिवेदन, २०७२
27 Jun 16, 2015 राहत सामग्री सम्बन्धि सुचना
28 Jun 07, 2015 राहत सामग्रीमा राजस्व छूट सम्वन्धी कार्यविधि, २०७२
29 Jun 05, 2015 जस्ता पातामा भन्सार छुट सम्बन्धी सुचना
30 Jun 04, 2015 Customs Cleared Relief Material List (2072-2-20)
31 Jun 03, 2015 Customs Cleared Relief Material List (2072-2-19)
32 Jun 02, 2015 Customs Cleared Relief Material List (2072-2-18)
33 May 31, 2015 Customs Cleared Relief Material List (2072-2-16)
34 May 30, 2015 Customs Cleared Relief Material List (2072-2-15)
35 May 29, 2015 Customs Cleared Relief Material List (2072-2-14)
36 May 28, 2015 Customs Cleared Relief Material List (2072-2-13)
37 May 26, 2015 Customs Cleared Relief Material List (2072-2-11)
38 May 25, 2015 Customs Cleared Relief Material List (2072-2-10)
39 May 24, 2015 Customs Cleared Relief Material List (2072-2-8)
40 May 24, 2015 Customs Cleared Relief Material List (2072-2-9)
41 May 23, 2015 Customs Cleared Relief Material List (2072-2-7)
42 May 22, 2015 Customs Cleared Relief Material List (2072-2-6)
43 May 20, 2015 Customs Cleared Relief Material List (2072-2-5)
44 May 17, 2015 Customs Cleared Relief Material List (2072-2-1)
45 May 17, 2015 Customs Cleared Relief Material List (2072-2-02)
46 May 16, 2015 Customs Cleared Relief Material List (2072-1-31)
47 May 16, 2015 Customs Cleared Relief Material List (2072-1-30)
48 May 15, 2015 Customs Cleared Relief Material List (2072-1-29)
49 May 14, 2015 Customs Cleared Relief Material List (2072-1-28)
50 May 11, 2015 Customs Cleared Relief Material List (2072-1-27)
51 May 10, 2015 Customs Cleared Relief Material List (2072-1-26)
52 May 07, 2015 Customs Cleared Relief Material List (2072-1-23)
53 May 05, 2015 Customs Cleared Relief Material List (2072-1-21)
54 May 04, 2015 Customs Cleared Relief Material List (2072-1-20)
55 May 03, 2015 UN note on customs clearance
56 May 02, 2015 Customs Cleared Relief Material List (2072-1-19)
57 May 02, 2015 प्रेस विज्ञप्ती- राहत उद्दारमा प्रयोग हुने सामग्रीहरुमा कर भन्सार छुट दिई सहज पैठारीको व्यवस्था मिलाइएको ।
58 May 02, 2015 Customs Cleared Relief Material List (2072-1-18)
59 May 02, 2015 Customs Cleared Relief Material List (2072-1-17)
60 May 02, 2015 Customs Cleared Relief Material List (2072-1-16)
61 May 02, 2015 Customs Cleared Relief Material List (2072-1-13-15)
62 May 01, 2015 प्रेस विज्ञप्ती- त्रिपालमा पर्ने भन्सार तथा सम्पुर्ण करमा छुट बारे
63 Apr 29, 2015 प्रेस विज्ञप्ती-नेपाल सरकारले गरेको उद्दार तथा राहत यन्त्र उपकरण र खाधन्न सामाग्रीको आयातका लागि गरिएको व्यवस्थालाई थप स्पष्ट पार्न
64 Apr 28, 2015 tax exemption decision on the import relief materials (unofficial translation)
65 Apr 27, 2015 राहत सामाग्री को कर महसुल छुटका लागि भर्नुपर्ने घोषणा फाराम
66 Apr 26, 2015 प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्दार कोषमा जम्मा हुने गरी रकमान्तर निकासा
67 Apr 25, 2015 भन्सार महसुल छुट सम्बन्धि विषेश व्यवस्था
68 Apr 24, 2015 प्रेस विज्ञप्ती- उद्दार तथा राहत यन्त्र उपकरण र खाधन्न सामाग्रीको आयातका लागि गरिएको व्यवस्था
69 Nov 03, 2014 आर्थिक ऐन, २०७१ (विधेयक)
70 Nov 03, 2014 Rastra Rin Uthaune Ain, 2071
71 Nov 03, 2014 Rin tatha Jamanat (20th Sansodhan) Ain 2071
72 Jul 02, 2014 Rajaswa Chhutako Prabhav Mulyankan Pradibedan, 2070
73 Jul 02, 2014 Gairkar Rajaswa Sudhar Karyadalako Pratibedan, 2070
74 Jul 15, 2013 Report by Revenue Advisory Commitee 2010
75 Jul 15, 2013 Report by Revenue Advisory Commitee 2011
76 Jul 07, 2013 आर्थिक ऐन, २०७० (अध्यादेश)
77 Oct 01, 2012 आर्थिक ऐन, २०६९ (अध्यादेश)
78 Oct 01, 2011 आर्थिक विधेयक, २०६८
79 Aug 01, 2010 आर्थिक ऐन, २०६७ (अध्यादेश)
80 Oct 01, 2009 आर्थिक विधेयक, २०६६
81 Oct 01, 2009 आर्थिक ऐन, २०६६
82 Oct 01, 2008 आर्थिक विधेयक, २०६५
83 Oct 01, 2007 आर्थिक विधेयक, २०६४
84 Oct 01, 2007 आर्थिक ऐन, २०६४
85 Oct 01, 2006 आर्थिक विधेयक, २०६३
86 Oct 01, 2006 आर्थिक ऐन, २०६३
87 Oct 01, 2005 आर्थिक ऐन, २०६२ (अध्यादेश)
88 Oct 01, 2004 आर्थिक ऐन, २०६१ (अध्यादेश)
89 Oct 01, 2003 आर्थिक ऐन, २०६० (अध्यादेश)
90 Oct 01, 2002 आर्थिक ऐन, २०५९ (अध्यादेश)
91 Oct 01, 2001 आर्थिक ऐन, २०५८
92 Oct 01, 2000 आर्थिक ऐन, २०५७
93 Oct 01, 1999 आर्थिक ऐन, २०५६
94 Oct 01, 1998 आर्थिक ऐन, २०५५
95 Oct 01, 1997 आर्थिक ऐन, २०५४
96 Oct 01, 1996 आर्थिक ऐन, २०५३
97 Oct 01, 1995 आर्थिक ऐन, २०५२ (अध्यादेश)
98 Oct 01, 1994 आर्थिक ऐन, २०५१
99 Oct 01, 1991 आर्थिक ऐन, २०४८
100 Oct 01, 1990 आर्थिक ऐन, २०४७
101 Oct 01, 1989 आर्थिक ऐन, २०४६
102 Oct 01, 1988 आर्थिक ऐन, २०४५
103 Oct 01, 1986 आर्थिक ऐन, २०४३
104 Oct 01, 1985 आर्थिक ऐन, २०४२
105 Oct 01, 1984 आर्थिक ऐन, २०४१
106 Oct 01, 1983 आर्थिक ऐन, २०४०