Nepal Flag
Check Mail | नेपाली | English

Legal and Judgement Execution Division

Press Releases

No Events Available

News

No News Available

Documents

Year:
S.No Date Title
1 Mar 05, 2018 Intergovernmental Fiscal Arrangement Act, 2074 (2017) English Version
2 Mar 05, 2018 National Natural Resources and Fiscal Commission Act, 2074 (2017) English Version
3 Jul 23, 2017 आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को सेवा र कार्यहरुको लागि संघीय सञ्चित कोषबाट केही रकम खर्च गर्ने र विनियोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
4 Jul 23, 2017 राष्ट्र ऋण उठाउने अधिकारको व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
5 Jul 24, 2016 बिनियोजन ऐन २०७३/७४