Nepal Flag
Check Mail | नेपाली | English

Fiscal Federalism Co-ordination Division

Documents

Year:
S.No Date Title
1 May 29, 2020 अन्तर सरकारी वित्तिय हस्तान्तरण २०७७/७८
2 Oct 01, 2019 अन्तर सरकारी वित्तिय हस्तान्तरण २०७६/७७
3 Jun 01, 2018 प्राविधिक तथा अन्य सहायता विवरण आर्थिक वर्ष २०७५/७६
4 May 29, 2018 अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण २०७५/७६
5 Mar 16, 2018 प्रदेश सञ्चितकोष संचालन कार्यविधि मस्यौदा २०७४ ।१२।०१ मा स्वीकृत
6 Feb 02, 2018 प्रदेशको कर तथा गैरकर सम्बन्धी नमूना ऐनको मस्यौदा २०७४।१०।१७ मा स्वीकृत
7 Jan 28, 2018 प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐन को नमूना मस्यौदा २०७४।१०।९ मा स्वीकृत
8 Jan 22, 2018 राजस्व र व्ययको अनुमानित विवरण पठाउने सम्बन्धमा
9 Jan 16, 2018 स्थानीय तहको कर तथा गैरकर राजस्व सम्बन्धी कानूनको नमूना -२०७४।९।२८ मा स्वीकृत
10 Dec 18, 2017 गाउँ_नगरपालिकाको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको कानून, २०७४
11 Dec 18, 2017 स्थानिय तह बजेट तर्जुमा तथा सम्पति हस्तान्तरण निर्देशिका, २०७४
12 Oct 24, 2017 अन्तर-सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४
13 Oct 24, 2017 राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐन, २०७४
14 May 29, 2017 अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण २०७४/७५