Nepal Flag
Check Mail | नेपाली | English

Administrative Division

संघीय मामला तथा सामाय शासन मन्त्रालयमा प्रकाशन भए अनुसारको नेपाल प्रशासन सेवा राजश्व समूहका बिभिन्न पदहरुको ज्येष्ठता विवरण ।

2019-01-24
संघीय मामला तथा सामाय शासन मन्त्रालयमा प्रकाशन भए अनुसारको नेपाल प्रशासन सेवा राजश्व समूहका बिभिन्न पदहरुको ज्येष्ठता विवरण ।

नेपाल प्रशासन सेवा राजश्व समुहका विभिन्न पदहरुको ज्येष्ठता विवरण हेर्नको लागि यंहा क्लिच्क गर्नुहोला