Nepal Flag
Check Mail | नेपाली | English

Administration Division

सेवाकालीन तालिम सम्बन्धमा । रा.प.तृतीय श्रेणी वा सो सरहका अधिकृतहरु(Nepal Administrative Staff College)

2021-01-01
यस मन्त्रालय र अन्तर्गत कार्यरत तालिम लिन इच्छुक कर्चारीहरुले मिति २०७७।९।२२ गते भित्र आवेदन दिनु हुन अनुरोध छ।

यस मन्त्रालय र अन्तर्गत कार्यरत तालिम लिन इच्छुक कर्चारीहरुले मिति २०७७।९।२२ गते भित्र आवेदन दिनु हुन अनुरोध छ।


Additional Documents
Title Format Size Download
pdf 0.51 MB Download