Nepal Flag
Check Mail | नेपाली | English

Budget and Programme Division

News

S.No Date Title
1 Aug 04, 2019 प्रदेश तथा स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीको आ.व. २०७५/७६ को तलबमान ।
2 Aug 04, 2019 नयाँ तलबमान र सुविधा
3 Jun 19, 2019 Budget Speech 2019-20 [English]
4 Jun 03, 2019 व्यय अनुमानको विवरण खर्च शीर्षकगत र स्रोतगत समेत आर्थिक वर्ष २०७६/७७
5 Apr 26, 2019 कार्य संचालन निर्देशिका २०७५
6 Apr 26, 2019 बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन २०७५
7 Nov 30, 2018 संलग्न समपूरक तथा विशेष अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ मा उल्लेख भए अनुसारको आयोजना / कार्यक्रम तोकिएको ढाँचामा २०७५ मंसिर मसान्त सम्म नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव गरी पठाउन सबै प्रदेश तथा स्थानिय तहहरुलाई नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालय अनुरोध गर्दछ ।​
8 May 29, 2018 आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेट वक्तव्य