Check Mail | नेपाली | English
Latest News

Documents

Categories: Title: Year:
S.No Date Title
1 2020-2021 July 24, 2020: Agreement between Government of Nepal and Government of Japan
2 2019-2020 अर्थ बुलेटिन, अषाढ अंक (२०७७) [Nepali version]
3 2019-2020 July 17, 2020: Government of Nepal and World Bank Sign $450 Million Road Support Project in Nepal to Boost post-COVID-19 Recovery
4 2020-2021 आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट कार्यान्वयन सम्बन्धी मार्गदर्शन। [Nepali version]
5 2020-2021 नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७७।०३।२९ को खरिद सम्झौताको म्याद थप गर्ने सम्बन्धी निर्णय । [Nepali version]
6 2019-2020 July 9, 2020: Agreement between Government of Nepal and Asian Development Bank
7 2019-2020 Statement of Technical Assistance and Other Assistance FY 2020/21
8 2019-2020 June 28.2020: Agreement between Government of Nepal and Government of Switzerland
9 2019-2020 June 25, 2020: Agreement between Government of Nepal and World Bank
10 2019-2020 अर्थ बुलेटिन, जेष्ठ अंक (२०७७) [Nepali version]
11 2021-2022 Source Book: White Book FY 2020-21
12 2019-2020 Newsletter DEC 2019 - MAR 2020
13 2019-2020 मन्त्रालयगत प्रगति विवरण २०७७ (आर्थिक वर्ष २०७५।७६ को यथार्थ विवरण र आर्थिक वर्ष २०७६।७७ को फाल्गुनसम्मको विवरण ) [Nepali version]
14 2020-2021 अन्तर सरकारी वित्तिय हस्तान्तरण (प्रदेश र स्थानीय तह)
15 2020-2021 व्यय अनुमानको विवरण खर्च शीर्षकगत र स्रोतगत समेत आर्थिक वर्ष २०७७/७८
16 2020-2021 माननीय अर्थ मन्त्री डा. युवराज खतिवडाज्यूबाट संघीय संसदमा आर्थिक वर्ष २०७७।७८ को बजेट वक्तव्य
17 2020-2021 नेपाल सरकारको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक २०७७
18 2020-2021 विनियोजन विधेयक २०७७
19 2020-2021 राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक २०७७
20 2020-2021 ऋण तथा जमानत चौबीसौ संशोधन) विधेयक २०७७