Check Mail | नेपाली | English
Latest News

Documents - Budget and Program Division Publications

Categories: Title: Year:
S.No Date Title
1 2014-2015 अर्थ मन्त्रालय विविध शीर्षकबाट भएको निकासा तथा रकमान्तर विवरण (जेष्ठ महिना) [Nepali version]
2 2014-2015 Artha Mantralaya bibidh sirsakbata bhayeko nikasa tatha rakamantar (2072 Baisakh Mahina) [Nepali version]
3 2014-2015 प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा हुने गरी रकमान्तर निकासा [Nepali version]
4 2014-2015 Artha Mantralaya bibidh Shirshak bata bhayeko nikasa tatha rakamantar bibaran (2071 Chaitra Mahina) [Nepali version]
5 2015-2016 Aartha Mantralaya bibidh Shirshik bata bhayeko nikasa tatha rakamantar bibaran (2071 Falgun Mahina) [Nepali version]
6 2014-2015 आर्थिक वर्ष 2071/72 को बजेटको मध्यावधि समीक्षा प्रतिवेदन नेपाल सरकार [Nepali version]
7 2014-2015 Artha Mantralaya bibidh Shirshak bata bhayeko nikasa tatha rakamantar bibaran (2071 Magh Mahina) [Nepali version]
8 2014-2015 Artha Mantralaya bibidh Shirshak bata bhayeko nikasa tatha rakamantar bibaran (2071 Poush Mahina) [Nepali version]
9 2014-2015 Artha Mantralaya bibidh Shirshak bata bhayeko nikasa tatha rakamantar bibaran (2071 Mangsir Mahina) [Nepali version]
10 2014-2015 Artha Mantralaya bibidh Shirshak bata bhayeko nikasa tatha rakamantar bibaran (2071 kartik Mahina) [Nepali version]
11 2014-2015 Artha Mantralaya bibidh Shirshak bata bhayeko nikasa tatha rakamantar bibaran (2071 Ashwin Mahina)
12 2014-2015 Artha Mantralaya bibidh Shirshak bata bhayeko nikasa tatha rakamantar bibaran (2071 Bhadra Mahina) [Nepali version]
13 2013-2014 Artha Mantralaya bibidh Shirshak bata bhayeko nikasa tatha rakamantar bibaran (2071 Shrawan Mahina) [Nepali version]
14 2013-2014 New salary scale and Allowance According to Budget Speech, FY 2071-72 (Revised)
15 2014-2015 New salary scale and Allowance According to Budget Speech, FY 2071-72 [Nepali version]
16 2013-2014 Artha Mantralaya bibidh Shirshak bata bhayeko nikasa tatha rakamantar bibaran (2071 Asar Mahina) [Nepali version]
17 2013-2014 Budget ko Madhyawadhi Samikshya Pratibedan, FY 2013-14
18 2012-2013 Barshik Pragati Mulyankan Pratibedan, FY 2012-13
19 2013-2014 Artha Mantralaya bibidh Shirshak bata bhayeko nikasa tatha rakamantar bibaran (2070 Falgun Mahina)
20 2009-2010 2009-2010