Check Mail | नेपाली | English

अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतका विभाग र कार्यालय
पद नाम, थर कार्यालय फौन नं.
सह–महालेखा नियन्त्रक श्री योगेन्द्र गौचन महालेखा नियन्त्रक कार्यालय 4429930
सह–महालेखा नियन्त्रक श्री शंकर प्रसाद अधिकारी महालेखा नियन्त्रक कार्यालय ४४१४६५१, ४४३८५३९ 4770706
महालेखा नियन्त्रक सह–महालेखा नियन्त्रक श्री मुकुन्दप्रकाश प्र. घिमिर 4414325

बैक तथा संस्थानहरु
पद नाम, थर कार्यालय फौन नं.
प्रमुख कार्यकारी अधिकृत श्री मुकुन्दप्रकाश प्र. घिमिर महालेखा नियन्त्रक कार्यालय 23423423423424
Udpated: 2014-05-25