आन्तरिक सेवाहरू | मेल जाँच गर्नुहोस् | नेपाली | English

सुचनाहरु


Vacancy Announcement for Director, Economic and Infrastructure Windows, SAARC Development Fund
यससंग साथै संलग्न जोडिएका विवरणहरु
शिर्षक ढाँचा आकार डाउनलोड गर्नुहोस्
Vacancy Advertisement docx 0.16 MB डाउनलोड गर्नुहोस्
TOR and job descriptions doc 0.06 MB डाउनलोड गर्नुहोस्
Application Form pdf 0.11 MB डाउनलोड गर्नुहोस्