आन्तरिक सेवाहरू | मेल जाँच गर्नुहोस् | नेपाली | English

Documents

Categories: Title: Year:
क्र.स मिती शिर्षक
२०१८-२०१९ आर्थिक विधेयक २०७५
२०१७-२०१८ आर्थिक विधेयक २०७४
२०१६-२०१७ बिनियोजन ऐन २०७३/७४
२०१६-२०१७ सामयिक कर असुल ऐन,२०१२ अनुसार अर्थ मन्त्रालयको सूचना ( नेपला राजपत्र, जेठ १५ २०७३)
२०१५-२०१६ Arthik Bidhayak 2072
२०१४-२०१५ आर्थिक ऐन २०७१
२०१४-२०१५ नेपाल सरकारको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक, २०७१।७२
२००८-२००९ आर्थिक अध्यादेश २०६५
२००२-२००३ आर्थिक अध्यादेश २०५९
१० २००३-२००४ आर्थिक अध्यादेश २०६०
११ २००५-२००६ आर्थिक अध्यादेश २०६२
१२ २००६-२००७ आर्थिक अध्यादेश २०६३
१३ २००७-२००८ आर्थिक अध्यादेश २०६४
१४ २००९-२०१० आर्थिक अध्यादेश २०६६
१५ २०१०-२०११ आर्थिक अध्यादेश २०६७
१६ २०११-२०१२ आर्थिक अध्यादेश २०६८
१७ २०१३-२०१४ आर्थिक अध्यादेश २०७०