आन्तरिक सेवाहरू | मेल जाँच गर्नुहोस् | नेपाली | English

Documents

Categories: Title: Year:
क्र.स मिती शिर्षक
२०२०-२०२१ व्यय अनुमानको विवरण खर्च शीर्षकगत र स्रोतगत समेत आर्थिक वर्ष २०७७/७८
२०१९-२०२० व्यय अनुमानको विवरण खर्च शीर्षकगत र स्रोतगत समेत आर्थिक वर्ष २०७६/७७
२०१८-२०१९ व्यय अनुमानको विवरण खर्च शीर्षकगत र स्रोतगत समेत आर्थिक वर्ष २०७५/७६
२०१८-२०१९ अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण (प्रदेश र स्थानीय तह) आर्थिक वर्ष २०७५/७६
२०१७-२०१८ अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण (प्रदेश र स्थानीय तह) आर्थिक वर्ष २०७४/७५
२०१७-२०१८ व्यय अनुमानको विवरण खर्च र्शीषकर्गत र स्रोतगत समेत आर्थिक वर्ष २०७४/७५
२०१६-२०१७ आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को व्यय अनुमानको विवरण (रातो किताब) [English version]
२०१५-२०१६ Estimates of Expenditure: Red Book FY 2015-16
२०१४-२०१५ आर्थिक वर्ष २०७१।७२ को व्यय अनुमानको विवरण
१० २०१०-२०११ व्यय अनुमानको खर्च शीर्षकगत विवरण आर्थिक वर्ष २०६७/६८
११ २००९-२०१० व्यय अनुमानको खर्च शीर्षकगत विवरण आर्थिक वर्ष २०६६/६७
१२ २००६-२००७ व्यय अनुमानको खर्च शीर्षकगत विवरण आर्थिक वर्ष २०६३/६४
१३ २००८-२००९ व्यय अनुमानको खर्च शीर्षकगत विवरण आर्थिक वर्ष २०६५/६६
१४ २००३-२००४ व्यय अनुमानको खर्च शीर्षकगत विवरण आर्थिक वर्ष २०६०/६१
१५ २०१२-२०१३ आर्थिक वर्ष २०७० / ७१ को व्यय अनुमानको विवरण
१६ २०१२-२०१३ आर्थिक वर्ष २०६९ / ७० को व्यय अनुमानको विवरण
१७ २०११-२०१२ आर्थिक वर्ष २०६८ / ६९ को व्यय अनुमानको विवरण
१८ २००९-२०१० आर्थिक वर्ष २०६६ / ६७ को व्यय अनुमानको विवरण
१९ २००२-२००३ आर्थिक वर्ष २०५९ / ६० को व्यय अनुमानको विवरण [English version]
२० १९९८-१९९९ आय व्ययको विवरण आर्थिक वर्ष २०५५-५६