आन्तरिक सेवाहरू | मेल जाँच गर्नुहोस् | नेपाली | English

Documents

Categories: Title: Year:
क्र.स मिती शिर्षक
२०१९-२०२० Economic Survey 2019/20 [English version]
२०१९-२०२० आर्थिक सर्वेक्षण २०७६/७७
२०१८-२०१९ Economic Survey 2018/19 [English version]
२०१८-२०१९ आर्थिक सर्वेक्षण २०७५/७६
२०१७-२०१८ Economic Survey 2017/18 [English version]
२०१७-२०१८ आर्थिक सर्वेक्षण २०७४/७५
२०१६-२०१७ Economic Survey 2016/17 [English version]
२०१६-२०१७ आर्थिक सर्वेक्षण २०७३/७४
२०१५-२०१६ Economic Survey 2015/16 [English version]
१० २०१५-२०१६ आर्थिक सर्वेक्षण २०७२/७३
११ २०१४-२०१५ Economic Survey 2014/15 [English version]
१२ २०१४-२०१५ आर्थिक सर्वेक्षण २०७१/७२
१३ २०१३-२०१४ Economic Survey 2013/14 [English version]
१४ २०१३-२०१४ आर्थिक सर्वेक्षण २०७०/७१
१५ २०१२-२०१३ Economic Survey 2012/13 [English version]
१६ २०१२-२०१३ आर्थिक र्सर्वेक्षण २०६९/७०
१७ २०११-२०१२ Economic Survey 2011/12
१८ २०११-२०१२ आर्थिक सर्वेक्षण २०६८/६९
१९ २०१०-२०११ आर्थिक र्सर्वेक्षण २०६७/६८
२० २००९-२०१० आर्थिक र्सर्वेक्षण २०६६/६७