आन्तरिक सेवाहरू | मेल जाँच गर्नुहोस् | नेपाली | English

Documents

Categories: Title: Year:
क्र.स मिती शिर्षक
२०१४-२०१५ NPPR 2015 - Presentation by Transport Sector [English version]
२०१४-२०१५ NPPR 2015 - Presentation by Local Governance Sector [English version]
२०१४-२०१५ NPPR 2015 - Presentation by Energy Sector [English version]
२०१४-२०१५ NPPR 2015 - Presentation by Education Sector [English version]
२०१४-२०१५ NPPR 2015 - Presentation by Agriculture Sector [English version]
२०१४-२०१५ NPPR 2015 - Progress Reporting of NPPR 2014 Action Plan [English version]
२०१४-२०१५ NPPR 2015 - Remarks by Representative of Development Partners [English version]
२०१४-२०१५ NPPR 2015 - A presentation on “Transition to Results Focused Portfolio Review (NPPR)” [English version]