आन्तरिक सेवाहरू | मेल जाँच गर्नुहोस् | नेपाली | English

Documents

Categories: Title: Year:
क्र.स मिती शिर्षक
२०१९-२०२० Taking Stock of Effectiveness Principles at Country Level [English version]
२०१८-२०१९ प्राविधिक तथा अन्य सहायता विवरण आर्थिक वर्ष २०७६/७७
२०१८-२०१९ अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता परिचालन नीति, २०७६ [English version]
२०१८-२०१९ Newsletter JAN - MAR 2019 [English version]
२०१८-२०१९ Newsletter OCT - DEC 2018 [English version]
२०१७-२०१८ Development Cooperation Report FY 2017-18
२०१८-२०१९ Newsletter JUL - SEP 2018 [English version]
२०१८-२०१९ Proceedings Report of Considering The Effectiveness Of Foreign Aid: Global Trends, Challenges And Implications For Nepal [English version]
२०१८-२०१९ प्राविधिक तथा अन्य सहायता विवरण आर्थिक वर्ष २०७५/७६
१० २०१८-२०१९ Statement of Technical and other assistance FY 2018-19 [English version]
११ २०१७-२०१८ Newsletter MAGH - CHAITRA 2074 [English version]
१२ २०१७-२०१८ An Assessment of Sector Wide Approach (SWAp) in the Health and Education Sectors of Nepal [English version]
१३ २०१७-२०१८ Development Partners Profiles
१४ २०१७-२०१८ Green Climate Fund (Handbook for Nepal)
१५ २०१७-२०१८ Climate Change Financing Framework [English version]
१६ २०१७-२०१८ Newsletter OCT - DEC 2017 [English version]
१७ २०१७-२०१८ IECCD Work Allocation [English version]
१८ २०१६-२०१७ Development Cooperation Report, FY 2016-17
१९ २०१७-२०१८ Development Finance Assessment for Nepal [English version]
२० २०१७-२०१८ संघीय नेपालमा वैदेशिक सहायता परिचालन : एक अध्ययन