आन्तरिक सेवाहरू | मेल जाँच गर्नुहोस् | नेपाली | English

Documents

Categories: Title: Year:
क्र.स मिती शिर्षक
२०२०-२०२१ सार्वजनिक संस्थानहरुको वार्षिक स्थिति समीक्षा, २०७८
२०२०-२०२१ सार्वजनिक संस्थानहरुको वार्षिक स्थिति समीक्षा, २०७८ (संक्षिप्त झलक)
२०१९-२०२० Annual Status Review of Public Enterprises, 2020 [English version]
२०१९-२०२० सार्वजनिक संस्थानहरुको वार्षिक स्थिति समीक्षा, २०७७
२०१८-२०१९ Annual Status Review of Public Enterprises, 2019 [English version]
२०१८-२०१९ सार्वजनिक संस्थानहरुको वार्षिक स्थिति समीक्षा, २०७६
२०१७-२०१८ Annual Status Review of Public Enterprises, 2018 [English version]
२०१७-२०१८ सार्वजनिक संस्थानहरुको वार्षिक स्थिति समीक्षा, २०७५
२०१६-२०१७ सार्वजनिक संस्थानहरुको वार्षिक स्थिति समीक्षा, २०७४
१० २०१५-२०१६ सार्वजनिक संस्थानहरुको वार्षिक स्थिति समीक्षा, २०७३
११ २०१४-२०१५ सार्वजनिक संस्थानहरुको वार्षिक स्थिति समीक्षा, २०७२
१२ २०१३-२०१४ सार्वजनिक संस्थानहरुको वार्षिक स्थिति समीक्षा, २०७०
१३ २०१३-२०१४ सार्वजनिक संस्थानहरुको वार्षिक स्थिति समीक्षा, २०७१
१४ २०१२-२०१३ सार्वजनिक संस्थानहरुको वार्षिक स्थिति समीक्षा, २०६९
१५ २०११-२०१२ सार्वजनिक संस्थानहरुको वार्षिक स्थिति समीक्षा, २०६८
१६ २०१०-२०११ सार्वजनिक संस्थानहरुको वार्षिक स्थिति समीक्षा, २०६७
१७ २००९-२०१० सार्वजनिक संस्थानहरुको वार्षिक स्थिति समीक्षा, २०६६
१८ २००८-२००९ सार्वजनिक संस्थानहरुको वार्षिक स्थिति समीक्षा, २०६५
१९ २००६-२००७ सार्वजनिक संस्थानहरुको वार्षिक स्थिति समीक्षा, २०६४
२० २००५-२००६ सार्वजनिक संस्थानहरुको वार्षिक स्थिति समीक्षा, २०६३