आन्तरिक सेवाहरू | मेल जाँच गर्नुहोस् | नेपाली | English

Documents

Categories: Title: Year:
क्र.स मिती शिर्षक
२०२१-२०२२ Source Book: White Book FY 2020-21 [English version]
२०१५-२०१६ Source Book: White Book FY 2015-16
२०१४-२०१५ आर्थिक बर्ष २०७१ / ७२ को वैदेशिक सहायता आयोजनाहरुको स्रोत पुस्तिका
२०१३-२०१४ आर्थिक बर्ष २०७० / ७१ को वैदेशिक सहायता आयोजनाहरुको स्रोत पुस्तिका
२०१०-२०११ आर्थिक बर्ष २०६७ / ६८ को वैदेशिक सहायता आयोजनाहरुको स्रोत पुस्तिका
२००८-२००९ आर्थिक बर्ष २०६५ / ६६ को वैदेशिक सहायता आयोजनाहरुको स्रोत पुस्तिका
२००७-२००८ आर्थिक बर्ष २०६४ / ६५ को वैदेशिक सहायता आयोजनाहरुको स्रोत पुस्तिका
२००५-२००६ आर्थिक बर्ष २०६२ / ६३ को वैदेशिक सहायता आयोजनाहरुको स्रोत पुस्तिका
२००४-२००५ आर्थिक बर्ष २०६१ / ६२ को वैदेशिक सहायता आयोजनाहरुको स्रोत पुस्तिका
१० २००४-२००५ आर्थिक बर्ष २०६१ / ६२ को वैदेशिक सहायता आयोजनाहरुको स्रोत पुस्तिका
११ २००३-२००४ आर्थिक बर्ष २०६० / ६१ को वैदेशिक सहायता आयोजनाहरुको स्रोत पुस्तिका