Nepal Flag
मेल जाँच | नेपाली| English

बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा

News

क्र.स मिती शिर्षक
२०७६ फाल्गुन ११ बजेट रोक्का सम्बन्धि सूचना ।
२०७६ श्रावण १९ प्रदेश तथा स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीको आ.व. २०७५/७६ को तलबमान ।
२०७६ श्रावण १९ नयाँ तलबमान र सुविधा
२०७६ अषाढ ४ Budget Speech 2019-20 [English]
२०७६ जेष्ठ २० व्यय अनुमानको विवरण खर्च शीर्षकगत र स्रोतगत समेत आर्थिक वर्ष २०७६/७७
२०७६ वैशाख १३ कार्य संचालन निर्देशिका २०७५
२०७६ वैशाख १३ बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन २०७५
२०७५ मंसिर १४ संलग्न समपूरक तथा विशेष अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ मा उल्लेख भए अनुसारको आयोजना / कार्यक्रम तोकिएको ढाँचामा २०७५ मंसिर मसान्त सम्म नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव गरी पठाउन सबै प्रदेश तथा स्थानिय तहहरुलाई नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालय अनुरोध गर्दछ ।​
२०७५ जेष्ठ १५ आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेट वक्तव्य