आन्तरिक सेवाहरू | मेल जाँच गर्नुहोस् | नेपाली | English

Documents

Categories: Title: Year:
क्र.स मिती शिर्षक
२०१८-२०१९ आर्थिक ऐन २०७६ [नेपाल सरकार अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको ऐेन] प्रमाणीकरण मिति २०७६।०३।३०
२०१८-२०१९ अर्थ मन्त्रालय विविध शीर्षकबाट भएको निकासा तथा रकमान्तर विवरण (२०७६ असार महिना)
२०१८-२०१९ Agreement with Government of the Federal Republic of Germany [English version]
२०१९-२०२० आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेट वक्तव्य
२०१८-२०१९ अर्थ मन्त्रालय विविध शीर्षकबाट भएको निकासा तथा रकमान्तर विवरण (२०७६ जेठ महिना)
२०१८-२०१९ अर्थ मन्त्रालय विविध शीर्षकबाट भएको निकासा तथा रकमान्तर विवरण (२०७६ बैशाख महिना)
२०१८-२०१९ विनियोजन विधेयक २०७६ [English version]
२०१८-२०१९ राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक [English version]
२०१८-२०१९ ऋण तथा जमानत (तेइसौं संशोधन) विधेयक [English version]
१० २०१९-२०२० अन्तर सरकारी वित्तिय हस्तान्तरण ७६-७७
११ २०१८-२०१९ प्राविधिक तथा अन्य सहायता विवरण आर्थिक वर्ष २०७६/७७
१२ २०१८-२०१९ मन्त्रालयगत प्रगति विवरण २०७६ (आर्थिक वर्ष २०७४।७५ को यथार्थ विवरण र आर्थिक वर्ष २०७५।७६ को फाल्गुनसम्मको विवरण )
१३ २०१८-२०१९ अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता परिचालन नीति, २०७६ [English version]
१४ २०१९-२०२० व्यय अनुमानको विवरण खर्च शीर्षकगत र स्रोतगत समेत आर्थिक वर्ष २०७६/७७
१५ २०१८-२०१९ सार्वजनिक संस्थानहरुको वार्षिक स्थिति समीक्षा - २०७६
१६ २०१८-२०१९ आर्थिक विधेयक २०७६
१७ २०१८-२०१९ Newsletter JAN - MAR 2019 [English version]
१८ २०१८-२०१९ आर्थिक सर्वेक्षण २०७५/७६
१९ २०१८-२०१९ विनियोजन विधेयक २०७६ का सिद्धान्त र प्राथामिकता
२० २०१८-२०१९ Remarks by Honorable Dr. Yuba Raj Khatiwada, Finance Minister, Government of Nepal to the Thirteenth Informal Meeting of SAARC Finance Ministers Fiji, May 2019 [English version]