आन्तरिक सेवाहरू | मेल जाँच गर्नुहोस् | नेपाली | English

Documents

Categories: Title: Year:
क्र.स मिती शिर्षक
२०१८-२०१९ September 11: Government of Nepal and the World Bank Portfolio Review Joint Meeting [English version]
२०१९-२०२० अर्थ बुलेटिन (भाद्र २०७६)
२०१९-२०२० संघीयता कार्यान्वयन प्रभावकारी ढंगले अघि बढेको छः अर्थमन्त्री डा. खतिवडा
२०१९-२०२० September 04: JFA signing with the UK, Switzerland and Norwegian Governments on Provincial and Local Governance Support Programme (PLGSP) [English version]
२०१८-२०१९ अर्थ मन्त्रालय विविध शीर्षकबाट भएको निकासा तथा रकमान्तर विवरण (२०७६ साउन महिना)
२०१९-२०२० सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) बमोजिम प्रस्तुत गरिएको अर्थ मन्त्रालयसंग सम्बन्धित सार्वजनिक विवरण, २०७५ साउन देखि २०७६ असार मासान्तसम्म ।
२०१९-२०२० Taking Stock of Effectiveness Principles at Country Level [English version]
२०१९-२०२० नयाँ तलबमान र सुविधा
२०१९-२०२० प्रदेश तथा स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीको आ.व. २०७५/७६ को तलबमान ।
१० २०१८-२०१९ 26th July 2019: Agreement with Government of Japan [English version]
११ २०१८-२०१९ आर्थिक ऐन २०७६ [नेपाल सरकार अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको ऐेन] प्रमाणीकरण मिति २०७६।०३।३०
१२ २०१८-२०१९ अर्थ मन्त्रालय विविध शीर्षकबाट भएको निकासा तथा रकमान्तर विवरण (२०७६ असार महिना)
१३ २०१८-२०१९ Agreement with Government of the Federal Republic of Germany [English version]
१४ २०१९-२०२० आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेट वक्तव्य
१५ २०१८-२०१९ अर्थ मन्त्रालय विविध शीर्षकबाट भएको निकासा तथा रकमान्तर विवरण (२०७६ जेठ महिना)
१६ २०१८-२०१९ अर्थ मन्त्रालय विविध शीर्षकबाट भएको निकासा तथा रकमान्तर विवरण (२०७६ बैशाख महिना)
१७ २०१८-२०१९ विनियोजन विधेयक २०७६ [English version]
१८ २०१८-२०१९ राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक [English version]
१९ २०१८-२०१९ ऋण तथा जमानत (तेइसौं संशोधन) विधेयक [English version]
२० २०१९-२०२० अन्तर सरकारी वित्तिय हस्तान्तरण ७६-७७