आन्तरिक सेवाहरू | मेल जाँच गर्नुहोस् | नेपाली | English

Documents

Categories: Title: Year:
क्र.स मिती शिर्षक
२०२०-२०२१ अर्थ बुलेटिन, बैशाख अङ्क (२०७८)
२०२०-२०२१ अर्थ बुलेटिन, चैत्र अङ्क (२०७७)
२०२१-२०२२ राष्ट्र ऋण उठाउने अध्यादेश, २०७८
२०२१-२०२२ विनियोजन अध्यादेश, २०७८
२०२१-२०२२ आर्थिक अध्यादेश‚ २०७८
२०२०-२०२१ सार्वजनिक संस्थानहरुको वार्षिक स्थिति समीक्षा, २०७८
२०२१-२०२२ Source Book: White Book FY 2021-22
२०२१-२०२२ अन्तर सरकारी वित्तिय हस्तान्तरण २०७८/७९
२०२१-२०२२ व्यय अनुमानको विवरण २०७८/७९
१० २०२१-२०२२ प्राविधिक तथा अन्य सहायता विवरण आर्थिक वर्ष २०७८/७९
११ २०२०-२०२१ मन्त्रालयगत प्रगति विवरण २०७८ (आर्थिक वर्ष २०७६।७७ को यथार्थ र आर्थिक वर्ष २०७७।७८ को फाल्गुनसम्मको विवरण ) [English version]
१२ २०२१-२०२२ आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को आय-व्ययको सार्वजनिक जानकारी वक्तव्य
१३ २०२०-२०२१ सार्वजनिक संस्थानहरुको वार्षिक स्थिति समीक्षा, २०७८ (संक्षिप्त झलक)
१४ २०२०-२०२१ आर्थिक सर्वेक्षण २०७७/७८
१५ २०२०-२०२१ अर्थमन्त्री पौडेलद्वारा कोभिड-१९ को रोकथाम र उपचारसँग सम्बन्धित सामग्रीहरुको भन्सार जाँचपास छिटो र छरितो बनाउन निर्देशन
१६ २०२०-२०२१ कोभिड-१९ लाई सामना गर्ने बजेट ल्याउछौं : अर्थमन्त्री पौडेल
१७ २०२०-२०२१ सूचनाको हक सम्वन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) तथा नियमावली, २०६५को नियम ३ को प्रयोजनार्थ ( २०७७ माघ देखि २०७७ चैत्र सम्म)
१८ २०२०-२०२१ प्रदेश तथा स्थानीय तहकालागि लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट नमूना निर्देशिका, २०७७
१९ २०२०-२०२१ Newsletter December 2020 - March 2021 [English version]
२० २०२०-२०२१ अर्थ बुलेटिन, फागुन अङ्क (२०७७)