आन्तरिक सेवाहरू | मेल जाँच गर्नुहोस् | नेपाली | English

Documents

Categories: Title: Year:
क्र.स मिती शिर्षक
Budget Speech 2071/72 [Nepali]
२०१३-२०१४ विकास सहायता नीति, २०७१
Development Cooperation Policy, 2014 [English]
Development Cooperation Policy, 2071 [Nepali]
Newsletter
MAR - APR 2014
२०१३-२०१४ अ.आ.स.स.म समाचार पत्र खण्ड २ प्रकाशन ३
Development Cooperation Report
[FY 2012-13]
Newsletter
JAN - FEB 2014
२०१३-२०१४ अ.आ.स.स.म समाचार पत्र खण्ड २ प्रकाशन २
१० २०१३-२०१४ अ.आ.स.स.म समाचार पत्र खण्ड २ प्रकाशन १
११ Newsletter
NOV- DEC 2013
१२ Newsletter
SEPT- OCT 2013
१३ २०१२-२०१३ अ.आ.स.स.म समाचार पत्र खण्ड १ प्रकाशन ६
१४ २०१२-२०१३ अ.आ.स.स.म समाचार पत्र खण्ड १ प्रकाशन ५
१५ Newsletter
JUL- AUG 2013
१६ २०११-२०१२ नेपालमा बैदेशिक सहायता
१७ २०१२-२०१३ अ.आ.स.स.म विवरणपत्र - जिल्ला सहायता प्रोफाइल
१८ २०१३-२०१४ प्राविधिक तथा अन्य सहायता विवरण आर्थिक वर्ष २०७०/७१
१९ २०१२-२०१३ प्राविधिक तथा अन्य सहायता विवरण आर्थिक वर्ष २०६९/७०
२० २०११-२०१२ प्राविधिक तथा अन्य सहायता विवरण आर्थिक वर्ष २०६८/६९