आन्तरिक सेवाहरू | मेल जाँच गर्नुहोस् | नेपाली | English
ताजा समाचार

Documents

Categories: Title: Year:
क्र.स मिती शिर्षक
२०१४-२०१५ Training Material Rajat Gupta Insider Trading Case File [English version]
२०१४-२०१५ Training Material Raj Rajaratnam Insider Trading [English version]
२०१४-२०१५ आर्थिक वर्ष २०७१/७२ को नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम
२०१३-२०१४ गैरकर राजस्व सुधार कार्यदलको प्रतिवेदन, २०७०
२०१३-२०१४ राजस्व छुटको प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन, २०७०
२०१४-२०१५ आर्थिक वर्ष २०७१/७२, बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता
२०१३-२०१४ १०० दिनमा सम्पादन भएका मुख्य मुख्य कामहरु
२०१२-२०१३ विकास सहायता प्रतिवेदन, आर्थिक बर्ष २०६९।७० [English version]
२०१२-२०१३ कार्य सञ्चालन निर्देशिका, २०७० [ पाँचौ संस्करण]
१० २०१३-२०१४ खर्च शीर्षकगत संकेत तथा वर्गीकरण
११ २०१३-२०१४ सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) बमोजिम प्रस्तुत गरिएको अर्थ मन्त्रालयसंग सम्बन्धित सार्वजनिक विवरण
१२ २०१२-२०१३ आर्थिक बर्ष २०६९/७० को बजेटको वार्षिक प्रगति मुल्याङ्कन प्रतिवेदन
१३ २०१३-२०१४ आर्थिक बर्ष २०७०/७१ को बजेटको मध्यावधि समीक्षा प्रतिवेदन
१४ २०१३-२०१४ अर्थ मन्त्रालय विविध शीर्षकबाट भएको निकासा तथा रकमान्तर विवरण (२०७० माघ महिना)
१५ २०१३-२०१४ अर्थ मन्त्रालय विविध शीर्षकबाट भएको निकासा तथा रकमान्तर विवरण (२०७० पौष महिना)
१६ २०१३-२०१४ सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) बमोजिम प्रस्तुतगरिएको अर्थ मन्त्रालयसंग सम्बन्धित सार्वजनिक विवरण - २०७० मंसिर
१७ २०१३-२०१४ अर्थ मन्त्रालय विविध शीर्षकबाट भएको निकासा तथा रकमान्तर विवरण (२०७० मंसिर महिना)
१८ २०१३-२०१४ अर्थ मन्त्रालय विविध शिर्षकबाट भएको निकासा तथा रकमान्तर विविरण (२०७० कार्तिक महिना)
१९ २०१३-२०१४ अर्थ मन्त्रालय विविध शीर्षकबाट भएको निकासा तथा रकमान्तर विवरण (२०७० असोज महिना)