आन्तरिक सेवाहरू | मेल जाँच गर्नुहोस् | नेपाली | English

Documents

Categories: Title: Year:
क्र.स मिती शिर्षक
२०१८-२०१९ राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक [English version]
२०१८-२०१९ ऋण तथा जमानत (तेइसौं संशोधन) विधेयक [English version]
२०१९-२०२० अन्तर सरकारी वित्तिय हस्तान्तरण ७६-७७
२०१८-२०१९ प्राविधिक तथा अन्य सहायता विवरण आर्थिक वर्ष २०७६/७७
२०१८-२०१९ मन्त्रालयगत प्रगति विवरण २०७६ (आर्थिक वर्ष २०७४।७५ को यथार्थ विवरण र आर्थिक वर्ष २०७५।७६ को फाल्गुनसम्मको विवरण )
२०१८-२०१९ अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता परिचालन नीति, २०७६
२०१९-२०२० व्यय अनुमानको विवरण खर्च शीर्षकगत र स्रोतगत समेत आर्थिक वर्ष २०७६/७७
२०१८-२०१९ सार्वजनिक संस्थानहरुको वार्षिक स्थिति समीक्षा - २०७६
२०१८-२०१९ आर्थिक विधेयक २०७६
१० २०१९-२०२० अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता निति, २०७६
११ २०१८-२०१९ Newsletter JAN - MAR 2019 [English version]
१२ २०१८-२०१९ आर्थिक सर्वेक्षण २०७५/७६
१३ २०१८-२०१९ विनियोजन विधेयक २०७६ का सिद्धान्त र प्राथामिकता
१४ २०१८-२०१९ Remarks by Honorable Dr. Yuba Raj Khatiwada, Finance Minister, Government of Nepal to the Thirteenth Informal Meeting of SAARC Finance Ministers Fiji, May 2019 [English version]
१५ २०१८-२०१९ Statement by Hon. Finance Minister Dr. Yuba Raj Khatiwada at the 52nd Annual Meeting of Board of Governors of Asian Development Bank, Fiji, 1-4 May, 2019. [English version]
१६ २०१८-२०१९ अर्थ मन्त्रालयसंग सम्वन्धित सार्वजनिक विवरण (२०७५ श्रावण देखि २०७५ चैत सम्म)
१७ २०१८-२०१९ बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन २०७५
१८ २०१८-२०१९ कार्य संचालन निर्देशिका २०७५
१९ २०१९-२०२० अर्थ मन्त्रालय विविध शीर्षकबाट भएको निकासा तथा रकमान्तर विवरण (२०७५ चैत्र महिना)
२० २०१९-२०२० अर्थ मन्त्रालय विविध शीर्षकबाट भएको निकासा तथा रकमान्तर विवरण (२०७५ फागुन महिना)