आन्तरिक सेवाहरू | मेल जाँच गर्नुहोस् | नेपाली | English

Documents

Categories: Title: Year:
क्र.स मिती शिर्षक
२००९-२०१० प्राविधिक तथा अन्य सहायता विवरण आर्थिक वर्ष २०६६/६७
२००८-२००९ वित्तिय समाचार, कार्तिक, २०६४
२००८-२००९ बजेटको व्यय अनुमानको विवरण, आ. ब. २०६५।६६
२००८-२००९ प्राविधिक तथा अन्य सहायता विवरण आर्थिक वर्ष २०६५/६६
२००८-२००९ वित्तिय समाचार, माघ, २०६४ [English version]
२००७-२००८ वित्तिय समाचार, भाद्र, २०६४ [English version]
२००७-२००८ प्राविधिक तथा अन्य सहायता विवरण आर्थिक वर्ष २०६४/६५
१९८७-१९८८ व्यय अनुमानको खर्च शीर्षकगत विवरण आर्थिक वर्ष २०५६/५७
२००६-२००७ आर्थिक वर्ष २०६३-६४ बजेट कार्यन्वयन प्रगती
१० २००३-२००४ कार्य तथा लक्ष्य र प्रगती, २०६०।६१
११ २००६-२००७ प्राविधिक तथा अन्य सहायता विवरण आर्थिक वर्ष २०६३/६४
१२ १९९८-१९९९ व्यय अनुमानको खर्च शीर्षकगत विवरण आर्थिक वर्ष २०५९/६०
१३ २००५-२००६ प्राविधिक तथा अन्य सहायता विवरण आर्थिक वर्ष २०६२/६३
१४ २००१-२००२ कार्य तथा लक्ष्य र प्रगती, २०५९।६०
१५ २००५-२००६ प्राविधिक तथा अन्य सहायता विवरण आर्थिक वर्ष २०६२/६३
१६ १९९७-१९९८ व्यय अनुमानको खर्च शीर्षकगत विवरण आर्थिक वर्ष २०५८/५९
१७ १९९६-१९९७ व्यय अनुमानको खर्च शीर्षकगत विवरण आर्थिक वर्ष २०५७/५८
१८ २०१३-२०१४ आर्थिक वर्ष २०६८/६९ - २०७०/७१ को त्रिवषिर्य खर्च प्रक्षेपणको विवरण
१९ २००४-२००५ विकास सहायता प्रतिवेदन, आर्थिक बर्ष २०६१।६२
२० २०००-२००१ प्राविधिक तथा अन्य सहायता विवरण आर्थिक वर्ष आ.ब. २०५९।६०