आन्तरिक सेवाहरू | मेल जाँच गर्नुहोस् | नेपाली | English

Documents

Categories: Title: Year:
क्र.स मिती शिर्षक
२०१७-२०१८ अर्थ मन्त्रालय विविध शीर्षकबाट भएको निकासा तथा रकमान्तर विवरण (२०७४ फागुन महिना)
२०१७-२०१८ Statement by Dr. Yuba Raj Khatiwada, Finance Minister, at the Annual Meeting of Asian Infrastructure Investment Bank in India [English version]
२०१७-२०१८ विनियोजन विधेयक २०७५
२०१८-२०१९ नेपाल राजपत्र, मूल्य अभिवृद्धि कर (बीसौं संशोधन ) नियमावली, २०७५
२०१८-२०१९ प्राविधिक तथा अन्य सहायता विवरण आर्थिक वर्ष २०७५/७६
२०१८-२०१९ Statement of Technical and other assistance FY 2018-19 [English version]
२०१८-२०१९ Budget Speech for FY 2018-19
२०१८-२०१९ आर्थिक विधेयक २०७५
२०१८-२०१९ व्यय अनुमानको विवरण खर्च शीर्षकगत र स्रोतगत समेत आर्थिक वर्ष २०७५/७६
१० २०१८-२०१९ अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण (प्रदेश र स्थानीय तह) आर्थिक वर्ष २०७५/७६
११ २०१८-२०१९ आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेट वक्तव्य
१२ २०१७-२०१८ सार्वजनिक संस्थानहरुको वार्षिक स्थिति समीक्षा - २०७५
१३ २०१७-२०१८ आर्थिक सर्वेक्षण २०७४/७५
१४ २०१७-२०१८ सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता र प्रभावकारिता कायम गर्ने सम्बन्धी नीतिगत मार्गदर्शन, २०७५
१५ २०१७-२०१८ अर्थ मन्त्रालयसंग सम्वन्धित सार्वजनिक विवरण
१६ २०१७-२०१८ Signing Ceremony between the Government of Nepal and the World Bank [English version]
१७ २०१७-२०१८ माननीय अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले संघीय संसद समक्ष प्रस्तुत गर्नु भएको विनियोजन विधेयक,२०७५ का सिद्धान्त र प्राथमिकता
१८ २०१७-२०१८ Remarks by Hon. Finance Minister Dr. Yuba Raj Khatiwada during 51st Annual Meeting of Board of Governors, Manila, the Philippines on 5th May, 2018 [English version]
१९ २०१७-२०१८ Newsletter MAGH - CHAITRA 2074 [English version]
२० २०१६-२०१७ आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को बजेटको बार्षिक प्रगति मूल्यांकन प्रतिवेदन