आन्तरिक सेवाहरू | मेल जाँच गर्नुहोस् | नेपाली | English

भूमिका/कार्य/जिम्मेवारी

भूमिका/कार्य/जिम्मेवारी

नेपाल सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०६९ ले अर्थ मन्त्रालयको कार्य विभाजन देहाय बमोजिम तोकेको छः
 • आर्थिक तथा राजस्व नीति, आर्थिक प्रशासन र नियन्त्रणसम्वन्धी योजना तथा कार्यक्रम तर्जुमा, कार्यान्वयन अनुगमन र मूल्याङ्कन ।
 • आर्थिक विश्लेषण ।
 • आर्थिक साधनहरुको बाँडफाँड ।
 • मुद्रा, मौद्रिक नीति निर्धारण र कार्यान्वयन ।
 • नेपाल राष्ट्र बैंक, बैंकिङ्ग (नेपाल औद्योगिक विकास निगम समेत), बित्तीय संस्था तथा बीमा ।
 • आय व्यय विवरण (बजेट) ।
 • राजस्व नीति र योजना ।
 • राजस्व प्रशासन एवं राजस्व संकलन ।
 • राजस्व अनुसन्धान ।
 • सामान्य मूल्य नीति ।
 • सामाजिक तथा आर्थिक विकासको लागि अन्तर्राष्ट्रिय सम्पर्क र समन्वय ।
 • आर्थिक, बंैकिङ्ग एवं मुद्रा विषयक अन्तर्राष्ट्रिय सम्पर्क तथा समन्वय ।
 • बैदेशिक ऋण, अनुदान तथा अन्य द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय सहायता ।
 • विदेशी मुद्रा विनिमय तथा नियन्त्रण ।
 • सार्वजनिक ऋण तथा नियन्त्रण ।
 • तलव, भत्ता, दैनिक तथा भ्रमण भत्ता, निवृत्तिभरण, उपदान लगायत आर्थिक दायित्व र सेवासुविधा सम्वन्धी विषय ।
 • सरकारी स्वामित्वमा रहेका संस्थानको नियमन, नियन्त्रण, समन्वय र निर्देशन तथा तलव, भत्ता, बोनस, लगानी र लाभांशसम्बन्धी नीति निर्धारण ।
 • विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, एशियाली विकास बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्था तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रिय बित्तीय संस्था ।
 • सरकारी कोषको व्यवस्थापन, सञ्चालन तथा प्रशासन ।
 • लेखा नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन ।
 • सार्वजनिक प्रतिष्ठानको निजीकरण, अनुगमन र नियमन ।
 • सार्वजनिक संस्थानको प्रशासन, नीति निर्माण र समन्वय ।
 • राजस्व र आर्थिक प्रशासन तालिम ।
 • पूँजी बजार ।
 • सार्वजनिक लगानी ।
 • महालेखापरीक्षकको कार्यालय ।
 • कर्मचारी सञ्चय कोष ।
 • नागरिक लगानी कोष ।
 • सार्वजनिक संस्थान निर्देशन वोर्ड ।
 • युवा स्वरोजगार सम्वन्धी ।
 • अवकाश कोष ।
 • नेपाल लेखापरीक्षण सेवाको सञ्चालन ।
 • एन.आई.डि.सि. विकास वैंक सम्वन्धी ।