आन्तरिक सेवाहरू | मेल जाँच गर्नुहोस् | नेपाली | English

सुचनाहरु

क्र.स मिती शिर्षक
२०७७ मंसिर ३ सरुवा/कामकाज गर्न खटाइएको नेपाल प्रशासन सेवा, राजस्व समूह, रा.प.द्वितीय श्रेणीका अधिकृत कर्मचारीहरूको विवरण
२०७७ श्रावण १८ सेवाकालीन तालिम सम्बन्धमा । रा.प.द्वितीय /तृतीय श्रेणी वा सो सरहका अधिकृतहरु(Nepal Administrative Staff College)
२०७७ श्रावण १२ पुराना इलेक्ट्रोनिक्स त‍था फर्निचर सामान लिलाम बिक्रीसम्बन्धी सूचना
२०७७ श्रावण ९ Master's Degree Program in Public Management and Public Sector Reforms (Korea/ Seoul) छात्रवृत्तिमा अध्ययनका लागि आवेदन दिने सम्बन्धमा।
२०७६ चैत्र २३ ठेक्का नं. NP-MOF-136105-GO-RFB को म्याद थप गरिएको सुचना ।
२०७६ चैत्र १० वैदेशिक अध्ययन/ तालिम छात्रवृति सम्बन्धमा KOICA - Korea University ( Master`s Degree Program in "Finance and Tax Policy" )
२०७६ चैत्र ७ राजस्व परामर्श समितिको सूचना
२०७६ फाल्गुन २७ Notice Regarding Extension of Deadline for Procurement of Enterprise Relational Database Management System (RDBMS) License with Security Features
२०७६ फाल्गुन २० बोलपत्र स्वीकृति सम्बन्धमा ।
१० २०७६ फाल्गुन ११ बजेट रोक्का सम्बन्धि सूचना ।
११ २०७६ फाल्गुन ८ SAARC Development Fund को Chief Executive Officer पदको विज्ञापन सम्बन्धमा
१२ २०७६ फाल्गुन ६ कर्मचारीहरुको उपस्थिति व्यवस्था सम्बन्धमा ।
१३ २०७६ फाल्गुन २ नेपाल राजस्व परामर्श विकास समितिको अध्यक्ष र सदस्यको पदपूर्ति सम्वन्धी सूचना
१४ २०७६ माघ २८ Invitation of Bids for Procurement of Enterprise Relational Database Management System (RDBMS) License with Security Features
१५ २०७६ माघ २३ पूराना इलेक्ट्रोनिक्स तथा फर्निचर सामान लिलाम बिक्रीसम्बन्धी सूचना
१६ २०७६ माघ २० प्रदेश तथा स्थानीय तहमा विकास सहायता परिचालन सम्बनधी मापदण्ड, २०७६
१७ २०७६ माघ १२ सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रममा सहभागी सम्बन्धमा ।
१८ २०७६ माघ १० पर्वतारोहण सम्पर्क अधिकृत खटाउने सम्बन्धमा
१९ २०७६ माघ ८ A Seminar on Transmission of Trade Shocks in Asia
२० २०७६ माघ ६ Seminar on Economic Policies 2020 तालिम कार्यक्रममा सहभागीता सम्बन्धमा