आन्तरिक सेवाहरू | मेल जाँच गर्नुहोस् | नेपाली | English
ताजा समाचार

लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट

GRB संगठन संरचना 
 
नाम  पद  कार्यालय
श्री धनीराम शर्मा , सह सचिव संयोजक अर्थ मन्त्रालय, बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा 
उप सचिव सदस्य राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालय
उप सचिव  सदस्य महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालय
उप सचिव सदस्य अर्थ मन्त्रालय, अन्तराष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वयन महाशाखा
उप सचिव  सदस्य सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय
उप महालेखा नियन्त्रक  सदस्य महालेखा नियन्त्रक कार्यालय 
यु .एन.वोमन सदस्य यु .एन.वोमन, नेपाल
श्री भुपाल शाक्य, उप सचिव सदस्य सचिव  अर्थ मन्त्रालय, बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा 

 


आमन्त्रितः निग्मा ताम्राकार, लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट विषशेज्ञ

लैङ्गिक उत्तरदायी बजेटको आकार 

 

सि.नं आ.व.  प्रत्यक्ष उत्तरदायी  अप्रत्यक्ष उत्तरदायी तटस्थ
रकम (अर्ब मा) प्रतिशत रकम (अर्ब मा) प्रतिशत रकम (अर्ब मा) प्रतिशत
२०६४/६५ १९.०९ ११.३० ५६.०३ ३३.१६ ९३.८७ ५५.५४
२०६५/६६ ३२.९१ १३.९४ ८३.५८ ३५.४१ ११९.५३ ५०.६४
२०६६/६७ ४९.४६ १७.३० १०४.१६ ३६.४३ १३२.३२ ४६.२७
२०६७/६८ ६०.६१ १७.९४ ११२.६५ ३६.३० १५४.६४ ४५.७६
२०६८/६९ ७३.३३ १९.०५ १७६.२१ ४५.७८ १३५.३५ ३५.१७
२०६९/७० ८७.०७ २१.५१ १७८.६३ ४४.१३ १३९.११ ३४.३६
२०७०/७१ ११२.५ २१.७५ २२७.३ ४३.९४ १७७.४ ३४.३१
२०७१/७२ १३५.५६ २१.९३ २७८.३८ ४५.०४ २०४.१५ ३३.०३
२०७२/७३ १८२.५१ २२.२७ ३९३.१६ ४७.९८ २४३.७९ २९.७५
१०  २०७३/७४ २४२.३ २३.१० ५०८.२० ४८.४५ २९८.४१ २८.४५

 

 

 

Gender Responsive Budget Formulation Guideline,2069
GRB  English Broucher (August 2008, Archive)
GRB Nepali Broucher (Bhadra 2065, Archive)
GRB Progress Report, August 2008
Budget Audit in Seven Ministries, 2008

 

GRBC trained persons in 2013
Training For Trainers
Others

By Ministries