२०७० साल असार ३० गते अर्थ मन्त्री श्री शंकर प्रसाद कोइरालाले दिनु भएको आर्थिक वर्ष २०७०/७१ को आय-व्ययको र्सार्वजनिक जानकारी वक्तव्य नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालय २०७०

Related Documents

1 Budget Speech 2070-71 Nepali Download
Last Updated : 2022-01-22 06:11:54