निजामती सेवा ऐन, २०४९ को तेश्रो संसोधन अध्यादेश, २०६९ नेपाल प्रशासन सेवा, राजस्व समूह को उपसचिव, शाखा अधिकृत र नायब सुब्बाको पदस्थापना सम्बन्धी सुचना

निजामती सेवा ऐन, २०४९ को तेश्रो संसोधन अध्यादेश, २०६९ नेपाल प्रशासन सेवा, राजस्व समूह को उपसचिव, शाखा अधिकृत र नायब सुब्बाको पदस्थापना सम्बन्धी सुचना

Related Documents

1 उपसचिव Download
2 शाखा अधिकृत Download
3 नायब सुब्बा Download
Last Updated : 2022-08-19 21:17:07